ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                              Μαρούσι, 07.10.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                  Αρ.Πρωτ.: 580/4826

                                                                                                            21PROC009325709

                         

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών γαλβανισμένων διαμορφωμένων λαμαρινών επικάλυψης σε κατακόρυφα στοιχεία και μετώπες εξωτερικά του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 580/4826 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (ημερομηνία υποβολής έως 19/10/2021), συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών γαλβανισμένων διαμορφωμένων λαμαρινών επικάλυψης σε κατακόρυφα στοιχεία και μετώπες εξωτερικά του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την με αρ. 580/4826 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ  4826

(ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ  ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ)

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αποκατάσταση ειδικών διαμορφωμένων  λαμαρινών επικάλυψης στις  πλαϊνές πλευρές, στα σημεία συναρμογής της οροφής με την πλαγιοκάλυψη και στην οροφή του Κολυμβητηρίου, εσωτερικά και εξωτερικά αυτού.

Η αποκατάσταση αφορά τις παρακάτω εργασίες:

  1. Την προμήθεια και την τοποθέτηση  περίπου 110 τεμαχίων γαλβανισμένης λαμαρίνας επικάλυψης, διαφόρων μεγεθών και μορφολογίας,  οι οποίες έχουν αποκολληθεί από  τα κατακόρυφα στοιχεία, τον κορφιά  και την οροφή του Κολυμβητηρίου (ενδεικτικές φωτογραφίες).

Για το κάθε άνοιγμα θα πρέπει να γίνει  ακριβής επιμέτρηση και αποτύπωση αυτού, να κοπεί ανάλογο τεμάχιο  λαμαρίνας και να διαμορφωθεί   σε μηχανουργείο,  έτσι ώστε να εφαρμόσει ακριβώς στο συγκεκριμένο άνοιγμα.

Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει  να  σφραγιστούν  όλα τα ανοίγματα εσωτερικά και εξωτερικά του Κολυμβητηρίου.

  1. Τον έλεγχο αγκύρωσης όλων των λαμαρινών και την αποκατάσταση των χαλαρωμένων συνδέσεων (πριτσίνια  κτλ)  για αποφυγή αποξήλωσης και άλλων λαμαρινών.

 

  1. Τον έλεγχο και την αποκατάσταση τυχόν σπασμένων υαλοπινάκων στην οροφή του Κολυμβητηρίου.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ 

  1. Ο ανάδοχος είναι απαραίτητο να διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική γνώση, εμπειρία και εκπαίδευση για την εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών, το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό.
  2. Οι εργαζόμενοι  θα πρέπει να έχουν  σε ισχύ πιστοποιητικό εκπαίδευσης  με το οποίο να πιστοποιείται ότι έχουν κριθεί κατάλληλοι ως εναερίτες,  να έχουν  εκπαιδευτεί σε ασφαλή εργασία σε ύψος και συγκεκριμένα στην εκτίμηση κινδύνου,  στη χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας από πτώση, σε τεχνικές πρόσβασης σε ύψος  και ασφάλισης,  στη χρήση  σχοινιών ασφαλείας, σε μεθόδους στήριξης και ανάβασης κτλ.
  3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας  σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99 όπως ισχύουν, περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
  4. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

              α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχει  λάβει υπόψη του τις συνθήκες του έργου.

            β)  Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.

  1. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  2. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  3. Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για όλες εργασίες και τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, την προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων,  καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 

                       ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 19/10/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 20/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός εισήγησης 580/4826.

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ