ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                              Μαρούσι, 07.10.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                  Αρ.Πρωτ.: 573/4825

                                                                                                            21PROQ009325709

                         

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών εικαστικών, πλαστικοποιημένων αυτοκόλλητων τοίχου από PVC, με λογότυπα και άλλες παραστάσεις σε συνολική επιφάνεια περίπου 370m2 στην είσοδο του κλ. Κολυμβητηρίου & στις πισίνες P4 & P5 , σύμφωνα με την με αρ. 573/4825 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (ημερομηνία υποβολής έως 19/10/2021), συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών εικαστικών, πλαστικοποιημένων αυτοκόλλητων τοίχου από PVC, με λογότυπα και άλλες παραστάσεις σε συνολική επιφάνεια περίπου 370m2 στην είσοδο του κλ. Κολυμβητηρίου & στις πισίνες P4 & P5 , σύμφωνα με την με αρ. 573/4825 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4825

(φιλοτέχνηση εξωτερικών χώρων του Κολυμβητηρίου)

 

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση ειδικών εικαστικών πλαστικοποιημένων αυτοκόλλητων από  PVC  σε εξωτερικούς  χώρους του Κολυμβητηρίου και σε συνολική επιφάνεια περίπου 370 m2.

Τα αυτοκόλλητα θα είναι σε τεμάχια διαφόρων διαστάσεων, θα  απεικονίζουν  δε  το λογότυπο του Σταδίου και  διάφορες αθλητικές παραστάσεις οι οποίες θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Η εκτύπωση των παραστάσεων θα είναι ψηφιακή  με μελάνια  UV  για μεγάλη αντοχή σε εξωτερικούς χώρους.

Τα αυτοκόλλητα θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, τύπου ORACAL 551,  εξαιρετικής αντοχής και σταθερότητας (με ανάλογη εγγύηση),  κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους. 

Η τοποθέτηση αυτών θα γίνει σε επίπεδες επιφάνειες βακελίτη μπροστά από τις πισίνες και την είσοδο του Κολυμβητηρίου.

Η ακριβής επιμέτρηση των διαστάσεων των αυτοκόλλητων  θα γίνει από τον Aνάδοχο.

Στο κατ΄αποκοπή τίμημα της προσφοράς  συμπεριλαμβάνονται:

  • Η προμήθεια, ο σχεδιασμός, η ψηφιακή εκτύπωση και η πλαστικοποίηση των αυτοκόλλητων.
  • Η μεταφορά και η τοποθέτηση αυτών στους χώρους που θα υποδειχθούν.
  • Τα απαιτούμενα για την τοποθέτηση  υλικά και μικροϋλικά, την  σκαλωσιά όπου απαιτείται λόγω ύψους, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

  • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται  από τον Ανάδοχο.
  • Σημειώνεται ότι  τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστωθούν σε κάποιο τμήμα του έργου, το τμήμα αυτό θα απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.
  • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας    σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
  • Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. (κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2106834773),  προκειμένου να λάβουν γνώση της  υφιστάμενης  κατάστασης  και να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία τα σημεία που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 19/10/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 20/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός εισήγησης 573/4825.

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                         Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ