ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                          Μαρούσι, 06.10.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                Αρ.Πρωτ.: 683/1129

                                                                                                          21PROC009321449

                                                   

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας – ιστοτόπου του Ο.Α.Κ.Α. και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (webhosting), σύμφωνα με την με αρ. 683/1129 εισήγηση του τμήματος Μηχανογράφησης (ημερομηνία υποβολής έως 18/10/2021), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας – ιστοτόπου του Ο.Α.Κ.Α. και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (webhosting), σύμφωνα με την με αρ. 683/1129 εισήγηση του τμήματος Μηχανογράφησης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

  Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας – ιστότοπου, για την παρουσία του Ο.Α.Κ.Α. στο διαδίκτυο www.oaka.gr και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (webhosting). Η ανάπτυξη του ιστότοπου θα γίνει σύμφωνα με τα τελευταία standards και τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές καθώς και με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη στην ιστοσελίδα.

  Ο ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη υλοποίησης, θα κάνει το γραφιστικό σχεδιασμό του λογότυπου της ιστοσελίδας εκ νέου και το γραφιστικό σχεδιασμό της διάταξης της ιστοσελίδας (layout).

 

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 1. Γλώσσα δικτυακού τόπου
 2. Σχεδιασμός
 3. Περιγραφή Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών
 4. Λειτουργικές και Τεχνικές Απαιτήσεις
 5. Υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου-Διαχειριστικό περιβάλλον
 6. Υποσύστημα διαχείρισης ταυτότητας χρηστών
 7. Επίπεδα πρόσβασης χρηστών
 8. Απαιτήσεις-Ευχρηστία
 9. Απαιτήσεις προσβασιμότητας
 10. Πολυκαναλική προσέγγιση
 11. Δυνατότητες και Επεκτασιμότητα
 12. Εργαλεία ανάπτυξης
 13. Λειτουργικά χαρακτηρίστηκα διαδικτυακής πύλης
 14. Βασικές ενότητες και υποενότητες της ιστοσελίδας (ενδεικτικά)   
 15. Καταχώρηση περιεχομένου (data entry)
 16. Διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα
 17. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
 18. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (web-hosting)
 19. Τεχνική Υποστήριξη

 

 1. Γλώσσα δικτυακού τόπου

 

  Ελληνικά και Αγγλικά σε κύριες ενότητες-σελίδες.

 

 1. Σχεδιασμός

 

  Με έμφαση στην αισθητική, σύγχρονος και ελκυστικός σχεδιασμός, ώστε να μην προκαλεί σύγχυση στο χρήστη και να δίνεται έμφαση στο περιεχόμενο. Το sitemap καθώς και τα κείμενα για τις διαφορές ενότητες θα αποφασιστούν από κοινού με την αρμόδια επιτροπή του Ο.Α.Κ.Α. που θα συσταθεί και θα τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες (Δημιουργία μακετών αρχικής σελίδας και επιμέρους εσωτερικών σελίδων).

  Ο ανάδοχος στη φάση του σχεδιασμού θα προτείνει τρία εναλλακτικά σενάρια με το σχεδιαστικό και γραφιστικό περιβάλλον της νέα ιστοσελίδας. 

 

 1. Περιγραφή ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών

 

 • Δυνατότητα δημιουργίας menu (οριζόντιων ή κάθετων) πολλαπλών ενοτήτων και κατηγοριών με εύκολη και σαφή πλοήγηση που θα βοηθά τον επισκέπτη να εντοπίζει με ταχύτητα και ακρίβεια την προτεινόμενη πληροφορία.
 • Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, κτλ) με την κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού.
 • Χρήση εικαστικών templates, menu, banners, ανάλογα με τη θεματική ενότητα.
 • Δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο των δημοφιλών web-browsers, χωρίς να απαιτείτε η εγκατάσταση άλλου λογισμικού. Να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των διαφορετικών cross-browsers, βέλτιστη χρηστικότητα και απλή πλοήγηση ώστε να φορτώνει ταχύτατα, με την μικρότερη δυνατή κατανάλωση badwidth για να είναι εύκολα επισκέψιμη μέσω smart phone.
 • Δυνατότητα μη περιορισμού συνολικού μεγέθους του ιστότοπου.
 • Η διάσταση των ιστοσελίδων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εμφανίζονται άριστα σε μεγιστοποιημένο παράθυρο browser σε οθόνη Η/Υ  χωρίς να εμφανίζονται μπάρες οριζόντιας μετακίνησης (horizontal scrollbars).

 

 1. Λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις

 

Η επιτυχής λειτουργία της ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει τις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Υψηλή διαθεσιμότητα δεδομένων
 • Επεκτασιμότητα
 • Υψηλές επιδόσεις
 • Λειτουργική διαχείριση του περιεχομένου της από εξουσιοδοτημένους διαχειριστές περιεχομένου για το Ο.Α.Κ.Α.
 • Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών
 • Ανοικτά συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων
 • Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας
 • Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα

 

 1. Υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου-Διαχειριστικό περιβάλλον

 

      Η επιλογή των τεχνολογιών υλοποίησης της ιστοσελίδας θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα ένα ανοικτό διαχειριστικό περιβάλλον ικανό να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ανάγκες, ανεξάρτητα από τα συστήματα ή τις εφαρμογές που θα πρέπει να προσπελαστούν για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές.

Τις ανάγκες αυτές είναι ικανό να καλύψει ένα λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (CMS) ανοικτού κώδικα, και των αντίστοιχων εξαρτήσεων του (λογισμικό Web Server ανοικτού κώδικα και λογισμικό Database ανοικτού κώδικα) που να παρέχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Διάθεση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος για τη δημιουργία, διαμόρφωση, ενημέρωση, προεπισκόπηση και συντήρηση περιεχομένου.
 • Δυνατότητα πρόσβασης μέσω των δημοφιλών προγραμμάτων περιηγήσεις ( Web Browser) χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης επιπρόσθετου λογισμικού.
 • Δυνατότητα βελτιστοποίησης του παραγόμενου κώδικα HTML για SEO με χρήση των κατάλληλων επικεφαλίδων (headers).
 • Δυνατότητα μορφοποίησης του περιεχομένου είτε απ’ ευθείας μέσα από ενσωματωμένο γραφικό επεξεργαστή (WYSIWYG editor) με διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, εξωτερικών συνδέσμων κ.λπ.), είτε με χρήση εξωτερικών εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου.
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης του περιεχομένου από ένα ευρύ φάσμα συσκευών με διάφορα μεγέθη και αναλύσεις οθόνης, σύμφωνα με τις αρχές του responsive web design.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εκ μέρους των διαχειριστών της εφαρμογής όλων των ενεργειών που έχουν επιτελεστεί επί του περιεχομένου (version tracking).
 • Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων διαβαθμισμένης πρόσβασης στο σύνολο των στοιχειών για τους χρήστες.
 • Δυνατότητα διαμοιρασμού στοιχείων του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter κ.λπ.).
 • Δυνατότητα εισαγωγής – εξαγωγής περιεχομένου με τη χρήση διαδεδομένων μορφοτύπων, όπως CSV και XML.
 • Δυνατότητα εισαγωγής πληροφορίας από εξωτερικές πηγές και ειδικότερα: XML, Web Services, ASCII αρχεία, άλλες ιστοσελίδες.
 • Υποστήριξη πρωτοκόλλων ανταλλαγής περιεχομένου (HTTP, FTP, Web Distribute Authoring and Versioning –WebDAV).
 • Υποστήριξη προτύπων για ΑΜΕΑ.

 

  Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν την εφαρμογή μόνοι τους, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον, χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και τη χρήση οποιασδήποτε γλώσσας προγραμματισμού.

 

 1. Υποσύστημα διαχείρισης ταυτότητας χρηστών       

 

  Το υποσύστημα οφείλει να συνεργάζεται με συστήματα πιστοποίησης χρηστών για την υποστήριξη υποδομών Single Sign On, να παρέχει ασφαλή επικοινωνία με χρήση πρωτοκόλλων SSL μεταξύ χρηστών και υποδομής, και να παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών με υλοποίηση πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης χρηστών LDAP.

 Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο επίπεδα πρόσβασης:

 • Πρόσβαση πρώτου επιπέδου. Ο διαχειριστής του συστήματος που έχει την πλήρη πρόσβαση και πλήρη δικαιώματα σε όλα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, επίσης θα μπορεί να δώσει δικαιώματα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 • Πρόσβαση δεύτερου επιπέδου. Πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που θα έχουν οριστεί από τον διαχειριστή του συστήματος. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στους εξουσιοδοτημένους χρήστες  του Ο.Α.Κ.Α. και θα έχουν την δυνατότητα ανάρτησης, μεταβολής διαγραφής.

      

 1. Επίπεδα πρόσβασης χρηστών

 

  Ως χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες χρηστών, ως εξής:

 • Διαχειριστές συστήματος
 • Διαχειριστές περιεχομένου Ο.Α.Κ.Α.

 

Οι Διαχειριστές συστήματος θα έχουν τις εξής δυνατότητες:

 • Πλήρη πρόσβαση και πλήρη δικαιώματα σε όλα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.
 • Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης
 • Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας

  

  Οι Διαχειριστές περιεχομένου Ο.Α.Κ.Α.

 • Πλήρη πρόσβαση και πλήρη δικαιώματα σε όλα τα δεδομένα σε όλα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας που έχουν οριστεί.

 

 1. Απαιτήσεις-Ευχρηστία

 

  Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος πρέπει να είναι το φιλικό περιβάλλον εργασίας. Η πρόσβαση στο σύστημα να είναι δυνατή μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης (Browser).  Όλες οι συνιστώσες διεπαφής με τον χρήστη (UI components) θα πρέπει να ακολουθούν το κοινό θέμα εμφάνισης (theme) της εφαρμογής, καθώς και κοινή χρωματική παλέτα. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία και συνεπής διάταξη των στοιχείων κάθε επιμέρους εφαρμογής ώστε να μην αποπροσανατολίζεται ο χρήστης.

  Οι διαχειριστές του συστήματος και οι διαχειριστές περιεχομένου Ο.Α.Κ.Α. θα πρέπει να μπορούν να εκτελέσουν την επιθυμητή εργασία με ευκολία. Οι διάφορες λειτουργίες της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες, ώστε να είναι λογική η αλληλουχία των βημάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας λειτουργίας, να υπάρχει σαφής ένδειξη σε ποιο βήμα λειτουργίας βρίσκεται ο χρήστης και πως μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο ή προηγούμενο βήμα, να υπάρχει σαφής ένδειξη της σελίδας που βρίσκεται ο χρήστης και της διαδρομής που ακολούθησε ή πρέπει να ακολουθήσει για πλοηγηθεί σε σελίδα ανώτερου ή κατώτερου επιπέδου.

 

 1. Απαιτήσεις ασφαλείας

 

  Το σύστημα οφείλει να συνεργάζεται με συστήματα πιστοποίησης χρηστών για την υποστήριξη υποδομών Single Sign On, να παρέχει ασφαλή επικοινωνία μεταξύ χρηστών και υποδομής (χρήση των πιο ενημερωμένων εκδόσεων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης ασφαλείας επιπέδου μεταφοράς TLS και επιπέδου ασφαλών υποδοχών SSL) και να παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών με υλοποίηση πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης χρηστών LDAP.

Επίσης θα πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την ασφάλεια σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων. Συγκεκριμένα:

 • Ελεγχόμενη πρόσβαση όλων όσων εμπλακούν στην ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας.
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση των τελικών χρηστών της ιστοσελίδας.
 • Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (Backup) σε διαφορετικά αποθηκευτικά μέσα.

Ο προσφέρων κατά την προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπόψη:

 • Τις σύγχρονες εξελίξεις στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο ασφάλειας των ΤΠΕ.
 • Τα επαρκέστερα διαθέσιμα προϊόντα λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Επιπλέον τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και κατά τη φάση λειτουργίας της ιστοσελίδας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπ’ όψη το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τη διάθεση πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη και η λειτουργία της ιστοσελίδας θα πρέπει να σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  Οι προδιαγραφές φιλοξενίας πρέπει να είναι αυτές ενός σύγχρονου data center, και να ακολουθούνται οι εγγυήσεις ασφαλείας λειτουργίας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

   

 1.   Απαιτήσεις προσβασιμότητας

 

  Κατά την ανάπτυξη της ιστοσελίδας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif).

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι δομημένη με βάση τις προδιαγραφές προσβασιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρήση από άτομα με αναπηρία, ώστε η ιστοσελίδα να τηρεί το επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA) και να μπορεί  να συνεργαστεί με εργαλεία screen reader.

Το σύστημα θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμο στους χρήστες. Οι Προσφέροντες θα πρέπει να περιγράψουν στην  προσφορά τους τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν  για την επίτευξη της απαιτούμενης διαθεσιμότητας.

 

  

 1. Πολυκαναλική προσέγγιση

 

  Για τον πολλαπλασιασμό εισχώρησης της υπηρεσίας σε περισσότερους τελικούς χρήστες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει ανταποκρίσιμο σχεδιασμό (responsive web design), ώστε η ιστοσελίδα να είναι πλήρως  προσβάσιμη και λειτουργική μέσω  PC, smartphones, tablet, και notebooks. Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη των ιστοσελίδων θα πρέπει να προσαρμόζεται δυναμικά, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της συσκευής με την οποία γίνεται η περιήγηση.

 

 

 1. Δυνατότητες και Επεκτασιμότητα

 

 • Λογική σχεδίασης εύκολης διαχείρισης ώστε να μπορούν να προστεθούν, διορθωθούν και να αφαιρεθούν εύκολα ενότητες και υποενότητες πληροφορίες, κείμενα και εικόνες, ανακοινώσεις, προκηρύξεις, δελτία τύπου κ.λπ., χωρίς η προσθαφαίρεση να επηρεάζει το συνολικό σκελετό του ιστότοπου ή τη λογική πλοήγησης σε αυτόν.
 • Να προσφέρεται η δυνατότητα συντήρησης, μελλοντικής αναβάθμισης και προσθήκης πρόσθετων υπηρεσιών π.χ. επιπλέον γλώσσα, χωρίς αριθμητικό περιορισμό προσθαφαίρεσης κατηγοριών, άρθρων φωτογραφιών κ.λπ. με τεχνική υποστήριξη για αναβαθμίσεις και ανανεώσεις από τον Ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Διαχείριση του περιεχομένου του ιστότοπου (μενού πλοήγησης σελίδων, τίτλος, μηνύματα, λογότυπα κ.λπ.) από τους Διαχειριστές συστήματος και τους Διαχειριστές περιεχομένου Ο.Α.Κ.Α.
 • Προβολή στατιστικών επισκεψιμότητας του ιστότοπου. Ενσωμάτωση links, photo gallery & slideshow, downloads, banners, καταχώρησης email επισκεπτών για αποστολή newsletter και λειτουργιών social networking (facebook, twitter κ.λπ).
 • Ο κατασκευαστής του ιστότοπου, πρέπει να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
 • Ο ανάδοχος καθ΄όλη τη διάρκεια των υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να παρέχει και να παραδώσει με την ολοκλήρωση του έργου, δύο πανομοιότυπα περιβάλλοντα λειτουργίας:
 1.  Το παραγωγικό περιβάλλον
 2. Ένα δοκιμαστικό περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να δοκιμάζονται οι δυνατότητες και οι διορθώσεις πριν περάσουν στο παραγωγικό σύστημα (στο οποίο θα γίνει και η εκπαίδευση).
 • Φιλοξενίας (hosting) σε high-availability servers είτε της δικής του υποδομής είτε σε ανεξάρτητο data center ευρισκόμενο στην ελληνική επικράτεια, με όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας λειτουργίας.
 • Συντήρησης του ιστότοπου για το διάστημα της σύμβασης καθώς και υπηρεσίες όπως back up δεδομένων. 

 

 1. Εργαλεία Ανάπτυξης

 

  Για την ανάπτυξη του ιστότοπου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα εργαλεία δυναμική ανάπτυξης δικτυακών τόπων, και ο ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να αναφέρει επακριβώς ποια εργαλεία ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθούν. Η πλατφόρμα λειτουργίας της εφαρμογής θα πρέπει να είναι συμβατή χωρίς κανέναν περιορισμό στη λειτουργικότητα της με όλες και τις τελευταίες εκδόσεις των εξυπηρετών ιστοσελίδων.

Παρατήρηση:

  Ο κώδικας ανάπτυξης και υλοποίησης καθώς και οι εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης του ιστότοπου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία ή τρίτη εταιρεία σε επίπεδο αδειών χρήσης με το Ο.Α.Κ.Α. Οποίες άλλες άδειες χρήσης για στοιχεία διαχείρισης του ιστότοπου, πρέπει να αγοραστούν από τον ανάδοχο για λογαριασμό του Ο.Α.Κ.Α.

 

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να παράσχει εκπαίδευση στους διαχειριστές περιεχομένου Ο.Α.Κ.Α. στην εγκατασταθείσα εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου.

 

 

 1.    Λειτουργικά χαρακτηριστικά ιστοσελίδας (ενδεικτικά)

 

  Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) θα πρέπει να παρέχει στους διαχειριστές του, πλήρη αυτονομία στο ανέβασμα και τη διαχείριση του περιεχομένου. Ο τρόπος διάρθρωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας περιγράφετε ως εξής:

 • Η αρχική σελίδα (home page) θα περιέχει πέραν της πάγιας κεφαλίδας με το βασικό μενού πλοήγησης και δευτερεύον μενού πλοήγησης σε αριστερή ή δεξιά στήλη.
 • Image slider
 • Flippin book
 • Ηλεκτρονικά αιτήματα
 • Υποσύστημα αποστολής ηλεκτρονικών newsletters
 • Κάθε σελίδα στη δεξιά στήλη θα περιλαμβάνει, φόρμα αναζήτησης η οποία θα βασίζεται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας
 • Πρόβλεψη για ενσωμάτωση downloadable αρχείων στις επιμέρους σελίδες όπως pdf files, gpx files, zip files, εικόνων κ.α.
 • Εργαλείο «Calendar of Events» για την ανεύρεση εκδηλώσεων βάσει ημερολογίου.
 • Ενσωμάτωση site map με δυναμική απεικόνιση της εκάστοτε δομής της ιστοσελίδας (με αυτόματη ενημέρωση κάθε φορά που προστίθεται, διαγράφεται μέσω flag ή μετατίθεται κάποια σελίδα ή ενότητα.
 • Φόρμα επικοινωνίας με τη χρήση του μηχανισμού ‘’captcha’’
 • Ενσωμάτωση του κώδικα google analytics
 • Εργαλείο για RSS
 • Πρόβλεψη των απαιτούμενων ευκολιών χρήσης π.χ. κουμπιά για άμεση εκτύπωση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αποθήκευση ως αρχείο pdf της εκάστοτε ιστοσελίδας, δυνατότητα αυξομείωσης μεγέθους των γραμμάτων κοκ.
 • Κατασκευή banners του Ο.Α.Κ.Α.

 

 1. Βασικές ενότητες και υποενότητες της ιστοσελίδας (ενδεικτικά)

 

 • Home Page: Εισαγωγική σελίδα με σύντομη περιγραφή του Ο.Α.Κ.Α. και των δραστηριοτήτων του. Πρόσφατες ανακοινώσεις, Μελλοντικές αθλητικές εκδηλώσεις, Μελλοντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, Banners, RSS.

Οργανισμός

 • Σχετικά με το Ο.Α.Κ.Α.
 • Διοίκηση

Σύντομες πληροφορίες

Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνα, fax, email)

Φόρμα επικοινωνίας

 • Ιστορικό

Ιστορική αναδρομή

Αρχαιολογικές ανασκαφές

Φωτοθήκη

      Οργανόγραμμα

 • Δ/νσεις-Τμήματα

Σύντομες πληροφορίες

Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνα, fax, email)

Φόρμα επικοινωνίας

     Εγκαταστάσεις

 • Κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο

Περιγραφή-πληροφορίες

Φωτοθήκη

 • Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών

Περιγραφή-πληροφορίες

Φωτοθήκη

 • Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου

Περιγραφή-πληροφορίες

Φωτοθήκη

 • Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης

Περιγραφή-πληροφορίες

Φωτοθήκη

 • Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο

Περιγραφή-πληροφορίες

Φωτοθήκη

 • Περιβάλλον Χώρος

Περιγραφή-πληροφορίες

Φωτοθήκη

 • Βοηθητικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Περιγραφή-πληροφορίες

Φωτοθήκη

 • Χώροι Εκδηλώσεων

Περιγραφή-πληροφορίες

Φωτοθήκη

     Υποστήριξη Αθλητών

 • ΕΚΑΕ

Περιγραφή-πληροφορίες

Φωτοθήκη

 • Ιατρείο

Περιγραφή-πληροφορίες

     Εκδηλώσεις

 • Αθλητικές

Μελλοντικές

Ιστορικό

 • Πολιτιστικές

Μελλοντικές

Ιστορικό

 • Media Gallery

Φωτοθήκη

     Πρόσβαση

 • ΜΜΜ

Πληροφορίες

 • ΟΑΚΑ COMPLEX

Φωτοθήκη

      Πληροφορίες

 • Επισκέψεις & Δραστηριότητες

Προγράμματα Επισκέψεων

Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων

Πρόγραμμα Άθλησης Κοινού

 • Τιμοκατάλογοι
 • Ασφάλεια

Προμηθειών

 • Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Διαγωνισμοί

      Νέα / Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου :

  Σε κάθε ανάρτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται τίτλος, κείμενο, επισυναπτόμενο αρχείο και από καμία ως πολλές φωτογραφίες. Θα πρέπει να προβλεφθεί δομή οργάνωσης κατά έτος και κατά μήνα, καθώς και δυνατότητα σελιδοποίησης – paging όταν αυτά ξεπερνούν ένα ορισμένο πλήθος.

 • Νέα και Ανακοινώσεις Υποστήριξη ροών RSS
 • Φωτογραφίες οπού προβλέπεται ανάρτηση φωτογραφιών, αυτές θα πρέπει να ανασχηματίζονται (resize) αυτόματα από το σύστημα ανάρτησης, χωρίς την επιφόρτιση του χρήστη με αυτήν την εργασία.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Αναζήτηση

Επικοινωνία

  Δημιουργία φόρμας για αποστολή των απόψεων των επισκεπτών με πρόβλεψη τίτλου, κατηγορίας θέματος και κειμένου. Όλες η επιλογές οι οποίες περιέχουν αποστολή δεδομένων από τους επισκέπτες θα πρέπει να υποστηρίζονται από σύστημα captcha ή αντίστοιχο για αποφυγή εισόδου πληροφοριών από Bots.

 

 

 1. Καταχώρηση περιεχομένου (data entry)

 

  O ανάδοχος θα αναλάβει την μεταφορά από την υφιστάμενη σελίδα του περιεχόμενου (κείμενα, φωτογραφίες, Βίντεο κοκ.) σε συνεργασία με το οριζόμενο όργανο του Ο.Α.Κ.Α. Επιπλέον περιεχόμενο θα ετοιμαστεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Α.Κ.Α. σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.

 

 

 1. Διαλειτουργικότητα και Διασυνδεσιμότητα    

 

  Η διαλειτουργικότητα αφορά την ικανότητα του προτεινόμενου CMS  για τη  μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με αλλά πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά σε:

 • Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης της πληροφορίας-δεδομένων).
 • Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για ανταλλαγή των πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα μα τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή  που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο).
 • Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας).
 • Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων.

 

 1. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

 

  Ο ανάδοχος στο πλαίσιο των υπηρεσιών θα αναλάβει την οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίου εκπαίδευσης, τη συγγραφή εγχειριδίων χρήσης και διαχείρισης της ιστοσελίδας και του CMS και τη χορήγηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε εκπαιδευόμενο. Οι εισηγητές του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένες και ειδικευμένες γνώσεις, να έχουν συμμετάσχει απαραίτητα στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο του Ο.Α.Κ.Α. και κατ’ ελάχιστο απαιτούνται 10 ώρες εκπαίδευσης. Κατά την οριστική παράδοση του έργου θα χορηγηθεί επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε εκπαιδευόμενο.

 

 1. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (webhosting)

 

  Η φιλοξενία αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, είτε σε δικό του εξοπλισμό, είτε μισθωμένο, αρκεί να πληρούνται προϋποθέσεις αποθηκευτικού χώρου και εύρους (bandwidth) καθώς και ασφάλειας.                   

 

 1. Τεχνική Υποστήριξη

 

  Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου (uptime) και θα φροντίζει άμεσα για την επιδιόρθωση τεχνικών προβλημάτων και αποκατάσταση λειτουργίας του συστήματος, σε καθημερινή και ολοήμερη βάση. Επιπλέον, θα παρέχει απομακρυσμένη (τηλεφωνική ή μέσω Η/Υ) τεχνική υποστήριξη.

 

Επιπλέον

 

Ο ανάδοχος με βάση την εμπειρία του στην εκτέλεση ανάλογων έργων και έχοντας λάβει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο δικαιούται με τεκμηριωμένο τρόπο να προτείνει βελτιώσεις στις παραπάνω ελάχιστες και επιθυμητές προδιαγραφές. Οι πρόσθετες προτάσεις του αναδόχου θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και με βαθμολογία από 100 έως 120.        

 

 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών τους, που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:   

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1 Τεχνικές Προδιάγραφες 0,4
2 Αισθητική 0,3
3 Ευχρηστία-Λειτουργικότητα 0,3

 

 

Τεχνικό Κριτήριο Κ1

Αξιολογείται:  Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Τεχνικό Κριτήριο Κ2

Αξιολογείται: Η αισθητική και ο γραφιστικός σχεδιασμός της ιστοσελίδας.

Τεχνικό Κριτήριο Κ3

Αξιολογείται: Ο φιλικός σχεδιασμός της ιστοσελίδας τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους  χρήστες καθώς και η συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος.

 

 

 

 1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Συγκεκριμένα, η υπερκάλυψη του κριτηρίου προσαυξάνει τη βαθμολογία του μόνο στα κριτήρια που αυτό αναφέρεται ρητά και σε ποσοστό έως 20% ανά κριτήριο. Τη μέγιστη βαθμολογία (120) λαμβάνει ανά κριτήριο η προσφορά που πληροί κατά το συγκριτικά καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις του εκάστοτε κριτηρίου. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, ο οποίος υπερκαλύπτει συγκεκριμένο κριτήριο, θα λάβει προσαύξηση κατά 20%. Εάν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι που υπερκαλύπτουν το συγκεκριμένο κριτήριο, η προσαύξηση θα προκύψει αναλογικά για τον καθένα, με προσαύξηση κατά 20%, σε αυτόν που θα υπερκαλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο στο μέγιστο βαθμό, εκτός και αν ορίζεται διαφορετική μέθοδος βαθμολόγησης στο εν λόγω κριτήριο.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη  βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή(σi) βαρύτητας επί τη βαθμολογία(Κi) του, η δε συνολική βαθμολογία(U) της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία (U) της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +σ3*Κ3.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. Η τιμή Λ θα υπολογιστεί μέχρι και του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.

 

Λ = Προσφερθείσα τιμή
Συνολική  βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 

Θα αξιολογηθούν αρχικά οι τεχνικές προδιαγραφές Κ1 των προτάσεων. Προτάσεις με βαθμολογία μικρότερη των 100 απορρίπτονται.

 

Οι αποδέκτες προτάσεις αξιολογούνται και για τα υπόλοιπα κριτήρια Κ2 (αισθητική) και Κ3 (Ευχρηστία-Λειτουργικότητα) μέσω μιας σύντομης παρουσίασης στο χώρο του Ο.Α.Κ.Α, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει η Επιτροπή Προμηθειών, οπού θα περιλαμβάνει τα έξης:

 

 • Παρουσίαση της εταιρείας (δηλ. εμπειρία στον σχεδιασμό και στην κατασκευή ιστοσελίδων  καθώς και παρουσίαση των πελατών τους).
 • Παρουσίαση προηγουμένων αντίστοιχων έργων τους  χωρίς όμως να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της προκήρυξης.
 • Παρουσίαση κάποιου δείγματος (DEMO) που θα αφορά το πως θα μπορούσε να είναι η αρχική σελίδα του Ο.Α.Κ.Α με βάσει το υλικό που υπάρχει στην ήδη υπάρχουσα σελίδα .

 

Πληροφορίες επι των Τεχνικών θεμάτων και ο προγραμματισμός των ραντεβού ,  θα γίνει κατόπιν συνεννόησης   με  το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 210.6834431, υπ’ όψιν κο Γκαράβελο Θωμά.

 

    

 1. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 18/10/2021 ώρα 14:30.

 

Στις υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 683/1129 .

 

Η αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί στις 19η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

 

Η αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

 

Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν  μετά τις  18/10/2021 και ώρα 14:30:00,  ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες.

           

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ