ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           Μαρούσι, 06.10.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                              Αριθμ.Πρωτ.: 720/3365

                                                                                                           21PROC009318157

                                                   

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση διαμορφωμένων τεμαχίων μελαμίνης σε μεταλλικό σκελετό τραπεζιών, σύμφωνα με την με αρ. 720/3365 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 18/10/2021), προϋπολογισμού 3.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση διαμορφωμένων τεμαχίων μελαμίνης σε μεταλλικό σκελετό τραπεζιών του Κέντρου Τύπου στο Κεντρικό Στάδιο.

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

 

 

Προμήθεια  και τοποθέτηση τεμαχίων μελαμίνης σε διάφορες διαστάσεις για διαμόρφωση γραφείων,  σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Η τοποθέτηση αυτών θα γίνει σε υπάρχοντες μεταλλικούς σκελετούς μετά την απομάκρυνση των υφιστάμενων καπακίων.

 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΧΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΠΑΚΙΑ

(επιφάνεια εργασίας)

25 mm 240X80 11
180X80 4
ΜΕΤΩΠΗ 18 mm 240X60 11
180X60 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι επιφάνειες  θα  κατασκευαστούν  από  μοριοσανίδα  υψηλής πυκνότητας,  με επικάλυψη μελαμίνης, επιλογής της υπηρεσίας από δειγματολόγιο που θα φέρει ο Ανάδοχος.

Τα σόκορα στην επιφάνεια εργασίας  και στα κατακόρυφα στοιχεία (μετώπες) θα είναι επενδεδυμένα με  θερμοσυγκολλημένη ταινία  πάχους 2 mm,  ίδιου χρώματος με την μελαμίνη.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

  • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  • Σημειώνεται ότι  τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστωθούν σε κάποιο τμήμα του έργου, το τμήμα αυτό θα απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την ανακατασκευή.
  • Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας    σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).
  • Η τιμή της προσφοράς  θα  περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για   την προμήθεια της ξυλείας και  όλων  των απαιτούμενων μικροϋλικών και  εργασιών, ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή,  για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
  • Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. (κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2106834773),  προκειμένου να λάβουν γνώση της  υφιστάμενης  κατάστασης  και να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία το σημείο  που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 18/10/2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 19/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 720/3365.

 

 

 

 

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ