ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           Μαρούσι, 23.09.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                              Αριθμ.Πρωτ.: 675/3265

                                                   

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανημάτων του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 673/3265 εισήγηση του τμήματος Πρασίνου (ημερομηνία υποβολής έως 04/10/2021), προϋπολογισμού 480,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανημάτων του Ο.Α.Κ.Α..

 

Συγκεκριμένα η προμήθεια των υλικών έχει ως εξής:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Γωνιακός τροχός επαναφορτιζόμενος-μπαταρίας με ρύθμιση στροφών με  Dewalt ή Makita 1 τεμ.
1.α Μπαταρίες  για τον παραπάνω τροχό 2 τεμ.
1.β Δισκάκια inox 125mm για τον παραπάνω τροχό 10 τεμ.
2 Γρασαδόρος χειρός Betta 1 τεμ.
3 Γράσο SKF κόκκινο 10 kg.
4 Γκαζοτανάλια μικρή knipes 1 τεμ.

 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 04/10/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 05/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 675/3265.

 

Πληροφορίες στο  τηλ. 2106834520 υπ’όψιν κ. Πεζούλα Κ.

                                                              

 

                                                             Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ