ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                                                                                      Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                                                                                                            Μαρούσι, 17.09.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                                                                                                               Αρ.Πρωτ.: 632/3360

                         

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών βαφής για σβήσιμο συνθημάτων σε διάφορους χώρους του Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 632/3360 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (ημερομηνία υποβολής έως 27/09/2021), συνολικού προϋπολογισμού 980,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών βαφής για σβήσιμο συνθημάτων σε διάφορους χώρους του Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την με αρ. 632/3360 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων.

 

Τα υλικά έχουν ως εξής:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών χρώματος γκρι 20 lt
2. Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου απόχρωση γκρι 130 lt. (10×13)
3. Ρολό Rollex No 18 & χειρολαβές 5 τεμ.
4. Ρολό ανταλλακτικό micro Fiber 10×15 5 τεμ.
5. Χειρολαβές για τα παραπάνω 3 τεμ.
6. Ρολό ανταλλακτικό & χειρολαβές micro Fiber 6cm φ35 5 τεμ.
7. Πινέλο βαφής φυσική τρίχα Νο2 και Νο1,5 από 3 τεμ.
8. Κονταροπίνελο Νο3 και Νο2,5 από 3 τεμ.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 27/09/2021 ώρα 14:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 28/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός εισήγησης 632/3360.

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                                                                                                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ