ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. :  616/1090.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                           

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη Συντήρηση  των Υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ. 1090 ημερομηνία υποβολής έως 06.09.2021), προϋπολογισμού 13.850,00 πλέον ΦΠΑ

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη  Συντήρηση  των Υδραυλικων  Εγκαταστάσεων τουυ Ο.Α.Κ.Α., συμφωνα με τους παρακάτω Τεχικούς όρους:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ    
1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 170 ΩΡΕΣ /ΜΗΝΑ 3 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑΣ
2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 170 ΩΡΕΣ/ΜΗΝΑ 3 ΑΝΡΩΠΟΜΗΝΑΣ
3 ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 175 ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 ΕΡΓΟ
4 ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΕΡΓΟ
5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 1 ΕΡΓΟ
6 ΓΕΩΦΟΝΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 1 ΕΡΓΟ
7 ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 ΕΡΓΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Α.Κ.Α.

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το σύνολο των εργασιών συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών συστημάτων ύδρευσης, ζεστού νερού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης (μόνιμο δίκτυο) και άρδευσης όλων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. καθώς και του περιβάλλοντα χώρου αυτού.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ενός (1) έτους.

Οι εργασίες θα καθορίζονται από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων σε εβδομαδιαία ή ημερήσια βάση και θα περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • Υπηρεσίες συντήρησης σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης.
 • Εργασίες επισκευής ειδών υγιεινής.
 • Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών.
 • Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων πυροσβεστικών συστημάτων  (σωληνώσεων).
 • Εργασίες συντήρησης του δικτύου Φυσικού Αερίου.
 • Εργασίες επισκευής του δικτύου άρδευσης.

 

Οι παραπάνω εργασίες διαχωρίζονται ως εξής:

α) Εργασίες συντήρησης.

β) Κάλυψη εκδηλώσεων.

γ) Επισκευαστικές και επανορθωτικές εργασίες.

Η αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων του αναδόχου περιγράφεται παρακάτω.

 

Στο σημείο αυτό ρητώς δηλώνεται ότι:  

 • Ο κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό με δική του ευθύνη επιβεβαιώνει το είδος, τον τύπο, την θέση και την ποσότητα του εγκατεστημένου υδραυλικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
 • Σε κάθε περίπτωση το προσφερόμενο κατ’ αποκοπή ετήσιο τίμημα των προβλεπόμενων εργασιών προληπτικής προγραμματισμένης συντήρησης εκάστης εγκατάστασης, αφορά το είδος, τον τύπο, την θέση και την συνολική ποσότητα του επί τόπου εγκατεστημένου στο Ο.Α.Κ.Α. υδραυλικού εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων.

 

Ο ανάδοχος  θα θέσει στη διάθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. δυο (2) τεχνίτες υδραυλικούς. Οι ώρες εργασίας και οι ημέρες εργασίας θα καθορίζονται στην αρχή κάθε εβδομάδας,  με πρόγραμμα που θα καταρτίζεται από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α., βάσει των βλαβών στο υδραυλικό σύστημα που έχουν προκύψει και βάσει του μηνιαίου προγράμματος εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων θα τίθεται υπόψη του συντηρητή στις αρχές κάθε μήνα.

Από τους δύο τεχνίτες ο ένας θα είναι υπεύθυνος του συνόλου των υδραυλικών εργασιών και υπόλογος απέναντι στο Ο.Α.Κ.Α. και το νόμο για το σύνολο των ζητημάτων που προβλέπει ο παρών διαγωνισμός και η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί. Ο δεύτερος τεχνίτης θα είναι βοηθός του πρώτου.

Οι δύο τεχνίτες που θα συνεργαστούν με το Ο.Α.Κ.Α. θα καθοριστούν στην αρχή της σύμβασης και θα παραμείνουν σταθεροί έως τη λήξη αυτής. Υποχρεούνται δε  α) να είναι παρόντες οι ίδιοι αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. κατά την διάρκεια του προαναφερθέντος προγράμματος, β) για την άμεση παρέμβασή τους, σε περίπτωση έκτακτης βλάβης, κατόπιν συνεργασίας με το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α.

Οι υδραυλικές εργασίες θα γίνονται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας  με ευθύνη του υπεύθυνου τεχνίτη. Επίσης θα πρέπει να ακολουθούνται όλες οι σχετικές υποδείξεις και οι εντολές της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. Τέλος οι υδραυλικές εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία καθώς και με τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης.

 

Κύρια προσόντα υδραυλικού.

Οι τεχνίτες υδραυλικοί θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω προσόντα :

1) Ο πρώτος ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος για το σύνολο των υδραυλικών εργασιών θα πρέπει να είναι αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός, 1ης ειδικότητας και 2ης ειδικότητας.

2) Ο δεύτερος υδραυλικός, ο οποίος θα είναι βοηθός του πρώτου, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά  τεχνίτης (1η βαθμίδα ) και 1ης ειδικότητας.

Οι παραπάνω ορισμοί είναι βάσει Π.Δ. 112/17-10-2012 (ΦΕΚ Α 197). Ομοίως και οι βεβαιώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την ειδικότητα και την βαθμίδα που κατέχουν θα είναι βάσει του άρθρου 5 του προαναφερόμενου Π.Δ. και θα αντιστοιχούν απόλυτα σε ότι προβλέπεται  στο συγκεκριμένο ΦΕΚ.

 

 

 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

 

Γενικά το αντικείμενο των εργασιών που περιλαμβάνει ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς τα κάτωθι:

 • Έλεγχος, αποκατάσταση ή αντικατάσταση κρουνών, διακοπτών, βρυσών, αναμικτήρων, μπαταριών, δοχείων πλύσεως λεκανών, βαλβίδων έκπλυσης λεκανών, πλωτήρων (φλοτέρ), σπιράλ συνδέσεως, κλπ. Τα μικροϋλικά (ελαστικά στεγανοποιητικά, Teflon, καννάβι, κλπ.) είναι ευθύνη του αναδόχου και συμπεριλαμβάνονται στο τίμημα.
 • Συντήρηση, καθαρισμός, απόφραξη δικτύου αποχέτευσης, φρεατίων, παγίδων κλπ.
 • Αποκατάσταση διαρροών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων, ομβρίων, πυρόσβεσης, θέρμανσης, κλιματισμού, άρδευσης. 
 • Αποκατάσταση φθαρμένων μονώσεων δικτύων.
 • Εξαέρωση δικτύων και μηχανημάτων ή συσκευών ενεργητικών ή παθητικών που διαθέτουν χειροκίνητα εξαεριστικά.
 • Συντήρηση καθαρισμός, απόφραξη υδροσυλλεκτήρων, υδρορροών, φρεατίων και εσχαρών δικτύου ομβρίων  διάστασης  έως Φ75, εκτός αυτών του Περιβάλλοντα Χώρου των εγκαταστάσεων.
 • Γενικώς την καταγραφή και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που εντοπίζονται καθώς και την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής της Υπηρεσίας σχετικής με την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
 • Καταμέτρηση των υλικών που απαιτούνται για την συντήρηση. Για την προμήθεια των υλικών ισχύουν τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

Ο υπεύθυνος υδραυλικός καθώς και ο βοηθός του υποχρεούται να είναι παρόντες στο Ο.Α.Κ.Α. για υδραυλικές εργασίες 170 ώρες μηνιαίως έκαστος. Το πρόγραμμα εργασίας τους θα διαμορφώνεται εβδομαδιαίως (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1) και δύναται να καλύπτει και τις επτά ημέρες εφόσον απαιτείται, βάσει του προγράμματος εκδηλώσεων του Ο.Α.Κ.Α. στις οποίες πρέπει να  έχουν παρουσία οι υδραυλικοί κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία και έγκρισης από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων.

Εργασίες επισκευής δικτύου

 • Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί σιδηροσωλήνες (με σπείρωμα ή με αυλακωτά εξαρτήματα) μέχρι και 6” με τα ανάλογα εξαρτήματα και βάνες αυτών.
 • Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE μέχρι και Φ160 με τα ανάλογα εξαρτήματα (ηλεκτροφιούζιον) και βάνες αυτών.
 • Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί πλαστικούς σωλήνες PVC αποχέτευσης μέχρι και Φ160 με τα ανάλογα εξαρτήματα αυτών.
 • Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί πλαστικούς σωλήνες πιέσεως PVC 16 ATM μέχρι και Φ160 με τα ανάλογα εξαρτήματα και βάνες αυτών.
 • Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R (θερμικής αυτοσυγκόλλησης) με τα ανάλογα εξαρτήματα και βάνες αυτών μέχρι  Φ 63.
 • Θα επισκευάζει θα τοποθετεί όπου απαιτείται φλαντζοκεφαλές – φλαντζοζιμπώ σε σωλήνες HDPE – PVC.
 • Θα επισκευάζει βάνες BUTTERFLY PN
 • Θα επισκευάζει αντλητικά δίκτυα και δίκτυα άρδευσης.
 • Απόφραξη σωλήνα αποχέτευσης έως Φ 75.

 

 

 1. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

 

Ένας από τους δύο (2) υδραυλικούς υποχρεούται να είναι παρόν στις αθλητικές και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Ο.Α.Κ.Α. εφόσον αυτό απαιτηθεί από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ ο οποίος θα καθορίζει το πρόγραμμα και την διάρκεια της απασχόλησης σε κάθε εκδήλωση.

Ο υδραυλικός που θα καλύπτει την εκδήλωση θα προσδιορίζεται με ευθύνη του υπεύθυνου υδραυλικού και μέσα στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Μία ημέρα πριν από κάθε αθλητική διοργάνωση θα πραγματοποιείται έλεγχος  και προληπτική συντήρηση των υδραυλικών της αντίστοιχης εγκατάστασης.
 • Τον έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην εκδήλωση.
 • Την αποκατάσταση όποιου προβλήματος προκύψει στους παραπάνω ελέγχους.
 • Επανέλεγχο για διαρροές και καταγραφή όποιων προβλημάτων μετά το τέλος της εκδήλωσης.

 

Το σύνολο των ωρών που θα απασχοληθούν για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ο υδραυλικός (τεχνίτης και βοηθός) θα είναι 700 ώρες συνολικά. Η χρέωση της απασχόλησης για τις ώρες αυτές θα γίνεται μηνιαίως βάση της τιμής μονάδας όπως προκύπτει από την οικονομική προσφορά.

 

 

 1. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

α) Καθαρισμός των φρεατίων.

ακαθάρτων μπάσκετ (2 φρεάτια), ομβρίων μπάσκετ (2 φρεάτια), ακαθάρτων κεντρικού σταδίου (θύρα 1 και θύρα 35).

Οι εργασίες προβλέπουν την πλύση των φρεατίων (με την ταυτόχρονη άντληση με κατάλληλο βυτιοφόρο των λυμάτων) και την απομάκρυνση των στερεών λυμάτων και σκουπιδιών. Οι εργασίες αυτές  θα πραγματοποιούνται άπαξ κατά τη διάρκεια της σύμβασης κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία  του Ο.Α.Κ.Α.

 

β) Γεωφωνικός εντοπισμός διαρροής σε σωλήνα ύδρευσης. Η εργασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως (δύο) 2 φορές εντός ενός (1) έτους συντήρησης.

 

γ) Σκαπτικές εργασίες για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλάβης δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης. Σε αυτές περιλαμβάνεται το σκάψιμο έως 3 m3 και μετά την επισκευή, την επίχωση  και την πλήρη αποκατάσταση της επιφάνειας με άσφαλτο. Στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι πλακάκια ή κράσπεδο, η εργασία  θα τιμολογηθεί με έκπτωση 10% της προσφερόμενης τιμής στην οικονομική προσφορά .Στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι χώμα η αντίστοιχη έκπτωση θα είναι 30% της αρχικής.

Ο μέγιστος αριθμός σκαπτικών εργασιών εντός ενός έτους είναι 3 φορές.       

   

δ) Απόφραξη σωλήνα αποχέτευσης έως Φ200 με κατάλληλο πιεστικό μηχάνημα. Ο μέγιστος αριθμός  εργασιών απόφραξης με μηχάνημα είναι 10 φορές  εντός (1) ενός έτους.

 

 

 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΥΛΙΚΑ.

Τα απαραίτητα υλικά για τις επισκευές και τις συντηρήσεις όπως αυτά θα καθορίζονται πλήρως στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά  από τον υπεύθυνο υδραυλικό θα τα προμηθεύεται το Ο.Α.Κ.Α.

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για κάθε εργασία επισκευής ή συντήρησης .

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να απασχολεί όποτε κρίνει αυτός απαραίτητο επιπλέον βοηθό (ή βοηθούς) τεχνίτη(ες) υδραυλικό(ούς) στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, η αμοιβή των οποίων τον βαρύνει εξολοκλήρου.

 

                Υπάρχει δυνατότητα για συγκεκριμένες έκτακτες και επείγουσες εργασίες μετά από έγγραφη εντολή της διεύθυνσης του ΟΑΚΑ (αφού υπάρξει εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία),ο υδραυλικός να προμηθευτεί απευθείας τα απαραίτητα υλικά – εργαλεία για την ολοκλήρωση των εργασιών. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος των υλικών δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 600 €/ανά εργασία και θα τιμολογούνται μαζί με τις εργασίες που παρέχει ο υδραυλικός και θα δίνεται αναλυτική λίστα των υλικών με τις αντίστοιχες τιμές τους ,οι οποίες δεν είναι δυνατό να ξεπερνούν τις τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου των υλικών μειωμένες κατά 15%.

 

 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

 

Α.  Φωτοαντίγραφο  αδειοδότησης  της εταιρείας στην περίπτωση όπου ορίζεται από το νόμο.

 

Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκαν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις την συντήρηση των οποίων πρόκειται να αναλάβουν και ότι έλαβαν γνώση των όρων που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου έργου και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.

Γ. Τις απαραίτητες άδειες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ 112/17-10-2012.

Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος αναγνωρίζει την αποκλειστική αρμοδιότητα του υπεύθυνου του τμήματος Η – Μ Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., στην επίβλεψη και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών στην περίπτωση που αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η μηνιαία βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ο.Α.Κ.Α. στην αυτόματη μη καταβολή της αντίστοιχης μηνιαίας αποζημίωσης χωρίς περαιτέρω οικονομικές ή άλλες αξιώσεις. Αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα στο Ο.Α.Κ.Α. της μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς επιπλέον αξιώσεις από το μέρος του αναδόχου.  

Ε. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει πλην της οικονομικής προσφοράς και με βάση την  εμπειρία του υπεύθυνου υδραυλικού. Ο υπεύθυνος υδραυλικός θα πρέπει να καταθέσει με ποινή αποκλεισμού  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης υδραυλικών εργασιών συντήρησης σε κτιριακές εγκαταστάσεις δημόσιας χρήσης (π.χ. αθλητικούς χώρους, δημόσιους χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα, κλπ). Οι βεβαιώσεις πρέπει να υπογράφονται από τον υπεύθυνο για την συντήρηση  μηχανικό του φορέα, να περιγράφει με σαφήνεια την χρήση του χώρου και τα συνολικά δομημένα τετραγωνικά της εγκατάστασης. Επίσης στις βεβαιώσεις θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια η χρονική διάρκεια των συμβάσεων συντήρησης. Θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση οι βεβαιώσεις που αφορούν την τελευταία τριετία και έχουν ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. Οι βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα παραστατικά που αποδεικνύουν την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 06.09.2021 ωρα 13:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την ιδια εργάσιμη ημέρα (06.09.2021 ώρα 14:00, στο γραφείο Προμηθειών). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 616/1090.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες των Υπηρεσιών, κ. Γρ. Μεταξάς  τηλ. 210-68.34.762.

    

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ