ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           Μαρούσι, 19.07.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                             Αριθμ.Πρωτ.: 530/3254

                                                           

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για την αυτόματη άρδευση χλοοταπήτων στην περίμετρο του Κεντρικού Σταδίου και του Πάρκινγκ VIP σύμφωνα με την με αρ. 530/3254 εισήγηση του τμήματος Πρασίνου ( ημερομηνία υποβολής έως 23/07/2021), προϋπολογισμού 960,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών για την αυτόματη άρδευση χλοοταπήτων στην περίμετρο του Κεντρικού Σταδίου και του Πάρκινγκ VIP.

 

Συγκεκριμένα η προμήθεια των υλικών έχει ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Προγραμματιστής άρδευσης με blutooth 2 στάσεων 2 τεμ.
2 Προγραμματιστής άρδευσης με blutooth 4 στάσεων 3 τεμ.
3 Πηνία – Τρίοδη βαλβίδα υδραυλική 1/8΄΄ με πηνίο μανδάλωσης 9 τεμ.

 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 23/07/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 26/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 530/3254.

 

Πληροφορίες στο  τηλ. 2106834520 υπ’όψιν κ. Πεζούλα Κ.

                                                              

 

                                                             Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ