ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           Μαρούσι, 19.07.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                             Αριθμ.Πρωτ.: 520/0439

                                                           

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 200 τεμ. usb με το λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την με αρ. 520/0439 εισήγηση του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ( ημερομηνία υποβολής έως 23/07/2021), προϋπολογισμού 861,29 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 200 τεμ. usb με το λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 23/07/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 26/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 520/0439.

 

Πληροφορίες στο  τηλ. 2106834777 υπ’όψιν κα. Χατζημανώλη Α.

                                                              

 

                                                             Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ