ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           Μαρούσι, 07.07.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                             Αριθμ.Πρωτ.: 333/4590

                                                                                             21PROC008875283 2021-07-07

                                                                                            ΑΔΑ: ΩΧΒΘ469Η3Π-Σ5Ι

                                                           

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για εργασίες συντήρησης, τοπικών επισκευών και αισθητικής αναβάθμισης σε εξωτερικές επιφάνειες (βαψίματα, αποφλοιώσεις) σε εξωτερικούς χώρους τους Σταδίου, σύμφωνα με την με αρ. 333/4590 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 13/07/2021), προϋπολογισμού 19.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για εργασίες συντήρησης, τοπικών επισκευών και αισθητικής αναβάθμισης σε εξωτερικές επιφάνειες (βαψίματα, αποφλοιώσεις) σε εξωτερικούς χώρους τους Σταδίου.

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4590

(συντήρηση, επισκευές και αισθητική αναβάθμιση των εξωτερικών χώρων του Σταδίου)

Η παρούσα τεχνική έκθεση  αφορά την περιγραφή των αναγκαίων εργασιών  σε χώρους του Ολυμπιακού Σταδίου  με σκοπό την αποκατάσταση φθορών σε τοιχοποιίες και την αισθητική αναβάθμιση (ελαιοχρωματισμοί, σβήσιμο συνθημάτων, κτλ). 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι προς αποκατάσταση επιφάνειες. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
1. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών σε τμήματα εμφανούς σκυροδέματος,  οφειλόμενων στην διάβρωση του οπλισμού, που έχουν  ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.  

Συμπεριλαμβάνεται στήσιμο σκαλωσιάς. 

200 m2
2. Εξωτερικοί  χρωµατισµοί  τοιχοποιίας µε τις απαραίτητες αποκαταστάσεις των επιφανειακών  σαθρών επιχρισμάτων.  

Συμπεριλαμβάνεται στήσιμο σκαλωσιάς.

4000 m2
3. Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών κιγκλιδωμάτων, περιφράξεων και άλλων μεταλλικών  επιφανειών  300 m
     

 

Αναλυτική Περιγραφή Εργασιών

 

 1. Αποκατάσταση  σαθρών επιχρισμάτων και αποφλοιώσεων

Επιβάλλεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες περιγραφικά.

 • Καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων της τοιχοποιίας και περιμετρικά αυτών κατά  10-15εκ. περίπου, με ιδιαίτερη προσοχή   μέχρι την εμφάνιση υγιούς τμήματος αυτής. Η καθαίρεση θα γίνει με χρήση εργαλείων  πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.
 • Επιμελής καθαρισμός του οπλισμού με συρματόβουρτσα.
 • Πλύσιμο της προς επισκευή επιφάνειας για απομάκρυνση χαλαρών υλικών, σκόνης, κτλ.
 • Εφαρμογή  ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολό ή πινέλο.
 • Επικάλυψη του οπλισμού με προστατευτικό αντιδιαβρωτικό κονίαμα.
 • Επικάλυψη της διαβρωμένης επιφάνειας του σκυροδέματος με κατάλληλο αναστολέα διάβρωσης.
 • Πλήρωση με επισκευαστικό κονίαμα, σε όσες στρώσεις απαιτηθεί ώστε η τελική επιφάνεια να είναι ενιαία με εκείνη του υφιστάμενου επιχρίσματος.
 • Θα ακολουθήσει  βαφή στην περιοχή, αρχικά με αστάρι και στη συνέχεια με ανάλογο χρώμα  επιφανειών, η απόχρωση του οποίου θα είναι ίδια με την υπάρχουσα.

 

 1. Εξωτερικοί χρωματισμοί  τοιχοποιίας µε τις απαραίτητες αποκαταστάσεις των επιφανειακών σαθρών επιχρισμάτων.
 • Πριν από  το βάψιμο οι επιφάνειες  θα πρέπει να καθαριστούν από σκόνη και  σαθρά στοιχεία,  να ξυστούν με γυαλόχαρτο, να τριφτούν και να λειανθούν με τα κατάλληλα μέσα.  Όλα τα ελαττώματα των προς χρωματισμό επιφανειών θα επιδιορθωθούν με στόκο. 
 • Οι επιφάνειες θα περαστούν με μια στρώση αστάρι  και στη συνέχεια θα εφαρμοσθούν 2 στρώσεις βαφής με ακρυλικό χρώμα, άριστης ποιότητας και  στην απόχρωση που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. 
 • Σημειώνεται ότι όπου απαιτείται  θα περασθούν τόσες στρώσεις χρώματος επιπλέον ώστε οι επιφάνειες μετά τον χρωματισμό τους να είναι ομοιογενείς.

 

 1. Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών κιγκλιδωμάτων και άλλων μεταλλικών επιφανειών.

Θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες περιγραφικά.

 • Απόξεση και καλός καθαρισµός  των επιφανειών µε ψήκτρα και σµυριδόπανο.
 • Μία στρώση µινίου και 
 • Δύο ή περισσότερες στρώσεις ελαιοχρώματος µέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωµατισµός στην επιφάνεια.  
 • Τα χρώματα θα είναι  επιλογής της Υπηρεσίας.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  

 • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και η απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας  βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας    σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
 • Όλα τα  υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα  πρέπει να είναι  άριστης  ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου, κατάλληλα για εξωτερική χρήση με αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία, συμβατά στις επιφάνειες πάνω στις οποίες  θα εφαρμοστούν.

Θα προσκομίζονται στο χώρο εργασίας με τα δοχεία της αρχικής τους εργοστασιακής συσκευασίας και θα φέρουν ετικέτες  με πληροφορίες για το είδος του υλικού, το εμπορικό όνομα και την ημερομηνία λήξης τους. 

 • Στην  προσφορά  θα πρέπει  να αναφέρονται  τα συγκεκριμένα  πιστοποιημένα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού. 

 

            Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα συνολικά για όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή,  συμπεριλαμβανομένης και της  προμήθειας  των υλικών και μικροϋλικών, καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου με ανάλυση των κατά περίπτωση εργασιών σύμφωνα με τον πίνακα:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών εμφανούς σκυροδέματος,   200 m2    
2. Εξωτερικοί  χρωµατισµοί  τοιχοποιίας  4000 m2    
3. Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών κιγκλιδωμάτων, περιφράξεων και άλλων μεταλλικών  επιφανειών  300 m2    
            ΣΥΝΟΛΟ:

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 13/07/2021 ωρα 13:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 13/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 333/4590.

 

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ