ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                                                                        Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                                                                                   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                                                                                          Μαρούσι, 06.07.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ.: 499/0894

                                                               

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για εργασίες στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α σύμφωνα με την με αρ. 499/0894 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων ( ημερομηνία υποβολής έως 16/07/2021), προϋπολογισμού 750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για εργασίες στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α.

 

Συγκεκριμένα η προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΕΙΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΡΜΑΤΟΥΜΕΝΟΣ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΤΕΜ.
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3Χ63Α 1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ 3
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ63Α 1
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10Α 5
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ16Α 5
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20Α 4
ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 10ΘΕΣΕΩΝ.

 

1

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 16/07/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 19/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 499/0894.

 

Πληροφορίες, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834762 υπ’όψιν κο Μεταξά Γ.

                                                              

 

                                                                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ