ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                                                                                              Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                                                                                                          Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                                                                                                                 Μαρούσι, 22.06.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                                                                                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 299/4585

                                                                                                                                                                                                                         21PROC008793201

                                                               

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση νέων θυρών και τμημάτων περίφραξης βαρέως τύπου στις εισόδους της Πύλης Δ, των Βαρέων Οχημάτων και στην πισίνα P5 του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την με αρ. 299/4588 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 02/07/2021), προϋπολογισμού 19.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και τοποθέτηση νέων θυρών και τμημάτων περίφραξης βαρέως τύπου στις εισόδους της Πύλης Δ, των Βαρέων Οχημάτων και στην πισίνα P5 του Κολυμβητηρίου.

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ Δ΄,  ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις παρακάτω μεταλλικές κατασκευές που θα γίνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Αντικατάσταση των μεταλλικών θυρών  εισόδου/εξόδου:

  1. Στην πύλη Δ΄ και των εκατέρωθεν αυτής δίφυλλων θυρών για πεζούς.
  2. Στην  πύλη Βαρέων Οχημάτων  και  της  δίφυλλης  θύρας  αριστερά  για πεζούς.
  3. Αντικατάσταση ή επισκευή  –  όπου είναι δυνατόν –  πλεγμάτων περίφραξης στην πύλη Ε2, στα βοηθητικά γήπεδα και στην είσοδο Κύμης συνολικού μήκους 25 m περίπου.

Περιγραφή:

  1. Οι κύριες θύρες στην πύλη Δ΄ και στην Βαρέων Οχημάτων θα είναι δίφυλλες  μονόφτερες, αποτελούμενες από περιμετρικό πλαίσιο ορθογώνιο, διαστάσεων περίπου 410 Χ 250 cm η κάθε μία,  κατασκευασμένο από κοιλοδοκό διατομής 120Χ60Χ3 mm.

Στο κάτω μέρος και έως το ύψος των 50 cm θα έχει ταμπλά με κοιλοδοκό.

Και τα δύο τμήματα της πόρτας εσωτερικά θα έχουν κιγκλίδωμα  ASCO περαστό, με αξονική βροχίδα  66Χ133 mm.

Η στήριξη των θυρών  θα γίνεται σε κολώνες από κοιλοδοκό 100Χ100mm, πακτωμένες στο έδαφος με σκυρόδεμα σε βάθος 50 cm  και  θα περιστρέφονται με ρουλεμάν SKF με άξονες.

Θα έχουν υποδοχή για λουκέτο και  σύρτες βαρέως τύπου.

  1. Οι  δίφυλλες θύρες πεζών (δύο στην πύλη Δ΄ και μία στην πύλη Βαρέων Οχημάτων) θα αποτελούνται από περιμετρικό πλαίσιο ορθογώνιο, διαστάσεων περίπου 110 Χ 250cm (ΠΧΥ) η κάθε μία,  κατασκευασμένο από κοιλοδοκό διατομής 60Χ60Χ3 mm.

Εσωτερικά  θα έχουν κιγκλίδωμα  ASCO περαστό, με αξονική βροχίδα 66Χ133 mm.

Η στήριξη των θυρών  αυτών θα γίνεται σε κολώνες από κοιλοδοκό 80x80x3 mm,  πακτωμένες στο έδαφος με σκυρόδεμα σε βάθος 50 cm,  θα περιστρέφονται δε με  μεντεσέδες βαρέως τύπου κατάλληλους  για αναδίπλωση της πόρτας κατά 90o.

Οι πόρτες θα  έχουν πόμολο,  κλειδιαριά και σύρτες βαρέως τύπου.

Στην πύλη Βαρέων Οχημάτων και αμφίπλευρα της κυρίως θύρας, θα κατασκευαστούν δύο σταθερά τμήματα περίφραξης αποτελούμενα περιμετρικά από κοιλοδοκό 60Χ60Χ3 ή 80Χ40Χ3, διαστάσεων 100Χ250 cm (ΠΧΥ) και κιγκλίδωμα ASCO.

Ομοίως, στην πύλη Δ΄ και δεξιά της κυρίως θύρας, θα αντικατασταθεί το υπάρχον σταθερό  τμήμα της περίφραξης μήκους 400cm με περίφραξη από κιγκλίδωμα ASCO, όμοια με την παραπάνω.

  1. Στα βοηθητικά γήπεδα του Σταδίου και στην είσοδο της Κύμης θα γίνει αντικατάσταση κατεστραμμένων πλεγμάτων που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία με πλέγματα όμοια με τα υπάρχοντα  και  σε συνολικό μήκος περίπου 25m.
  2. Στην είσοδο της πύλης Βαρέων Οχημάτων θα τοποθετηθεί σε στύλο  μεταλλική πινακίδα σήμανσης «ΠΥΛΗ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με αντανακλαστική µεµβράνη,  διαστάσεων 90Χ60cm σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Γενικά:

Όλες οι συνδέσεις των µεταλλικών στοιχείων µεταξύ τους θα γίνουν µε συγκόλληση.

Στο πάνω μέρος όλες οι κολώνες θα φέρουν τάπα (όχι πλαστική).

Όλες οι  κατασκευές θα είναι από υλικά γαλβανισμένα εν θερμώ.

Όλες οι πόρτες θα πρέπει να ασταρωθούν και να βαφτούν εξ ολοκλήρου με χρώμα γαλβανιζέ (σε απόχρωση όμοια με της κεντρικής πύλης του Σταδίου).

 

Ειδικοί όροι:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει – κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλ. 2106834773 να επισκεφτούν τον χώρο που θα γίνει το έργο προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών αυτού.

Οι ακριβείς επιμετρήσεις θα γίνουν από το Ανάδοχο.

Στην οικονομική κατ΄αποκοπή  προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την αγορά των απαιτούμενων  υλικών, εξαρτημάτων  και αναλώσιμων,  καθώς και κάθε εργασία απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου,  σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον Ανάδοχο και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 02/07/2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 05/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 299/4585.

 

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ