ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           9Ξ2Φ469Η3Π-9ΙΞΑ: 61Σ6469Η3Π-ΛΨΨ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Ανάρτητεο στο site OAKA Ω5Ν469Η3Π-1ΗΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 18 Ιουνίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Αριθμ. Πρωτ. :  438/0888.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                           ΑΔΑΜ: 21PROC008788295OC008599189

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη Συντήρηση  των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ. 0888 ημερομηνία υποβολής έως 28.06.2021), προϋπολογισμού 20.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη  Συντήρηση  των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων τουυ Ο.Α.Κ.Α., συμφωνα με τους παρακάτω Τεχικούς όρους:

 

Τεχνικές απαιτήσεις για τη Διαχείριση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. από συνεργείο ηλεκτρολόγου για τρεις  (3) μήνες.

 

 

Οι εργασίες του συνεργείου ηλεκτρολόγου θα είναι οι παρακάτω:

  • Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Λειτουργίας και Επισκευών των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (διάρκεια 3 μήνες).
  • Κάλυψη των εγκαταστάσεων για 496 ώρες.
  • Κάλυψη διεξαγωγής εκδηλώσεων των εγκαταστάσεων (πέραν της 22.00 ώρας, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση με 20€/ώρα).

 

Το συνεργείο θα αποτελείται από τους εξής:

  • τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο μηχανικό Τ.Ε με 20ετή τουλάχιστον εμπειρία και  άδεια ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας. (π.δ108/2013).
  • Ηλεκτρολόγο μηχανικό Τ.Ε με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία και άδεια ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας (π.δ108/2013).
  • Ηλεκτρολόγο τεχνίτη με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία και άδεια ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας.
  • Ηλεκτρολόγο τεχνίτη με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία και άδεια ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας.

 

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε  εγκαταστάσεις επιπέδου του ΟΑΚΑ, η γνώση αυτή θα προκύπτει από ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Εγκατάστασης.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 28.06.2021 ωρα 13:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την ιδια εργάσιμη ημέρα (28.06.2021 ώρα 14:00, στο γραφείο Προμηθειών). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 438/0888.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου, κ. Γρ. Μεταξάς  τηλ. 210-68.34.762.

    

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ