ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                 Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                        Μαρούσι, 28 Μαΐου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 297/4589

                               21PROC008680101                           

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση οριζόντιων περσίδων αλουμινίου 25mm με τους μηχανισμούς και τα εξαρτήματα στήριξης αυτών. Η συνολική επιφάνεια είναι περίπου 80m². Η ακριβής επιμέτρηση των διαστάσεων θα γίνει από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την με αρ. 297/4589 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 07/06/2021), προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και την τοποθέτηση οριζόντιων περσίδων αλουμινίου 25mm με τους μηχανισμούς και τα εξαρτήματα στήριξης αυτών σε διάφορα γραφεία του Ο.ΑΚ.Α.. Η συνολική επιφάνεια είναι περίπου 80m². Η ακριβής επιμέτρηση των διαστάσεων θα γίνει από τον Ανάδοχο.

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

Τεχνικές προδιαγραφές για την εισήγηση 4589

προμήθεια και τοποθέτηση οριζόντιων περσίδων αλουμινίου 25mm με τους μηχανισμούς και τα εξαρτήματα στήριξης αυτών σε διάφορα γραφεία του ΟΑΚΑ

 

               

           Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια  και η τοποθέτηση  συστημάτων σκίασης σε γραφεία του Σταδίου με τις παρακάτω προδιαγραφές:

  1. Οριζόντιες περσίδες πλάτος 25mm με μηχανισμούς περιστροφής και ανύψωσης.

Η περιστροφή των φύλλων θα γίνεται με μπαστούνι διαφανές ακρυλικό, η δε ανύψωση αυτών με κορδόνι μεγάλης αντοχής.

Οι οδηγοί θα είναι μεταλλικοί, διαστάσεων ο επάνω 25Χ24 mm και  ο κάτω 25Χ10 mm.

Τα φύλλα αλουμινίου θα έχουν πλάτος 25mm, και θα είναι βαμμένα με διπλή ακρυλική βαφή φούρνου. Η επιλογή του χρώματος θα γίνει από την Υπηρεσία και μέσα από τα δείγματα που θα φέρει ο Ανάδοχος.

Το σύνολο των περσίδων είναι 15 τεμάχια σε διαστάσεις περίπου 200Χ250 mm το κάθε ένα. Η ακριβής επιμέτρηση των περσίδων θα γίνει από τον Ανάδοχο.

     2. Ύφασμα λευκό, blackout, διαστάσεων 90Χ240mm.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνει το έργο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  3. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι δαπάνες για τις  απαιτούμενες εργασίες, τα υλικά, τα  αναλώσιμα κλπ   για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου    

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 07/6/2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 08/06/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 297/4589.

 

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ