ΑΔΑ: ΨΚΧ7469Η3Π-ΚΓΒ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νίκος Καστόρας                                                                Μαρούσι, 21.05.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 286/1496

                               

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και την μεταφορά εύκαμπτων κολωνακίων σήμανσης ενισχυμένα σύμφωνα με την με αρ. 286/1496 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 31/05/2021)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και την μεταφορά εύκαμπτων κολωνακίων σήμανσης ενισχυμένα για αποτροπή παρκαρίσματος σε διάφορους χώρους του Σταδίου. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

Τεχνικές προδιαγραφές για την εισήγηση 1496

προμήθεια και μεταφορά εύκαμπτων κολωνακίων σήμανσης ενισχυμένα για αποτροπή παρκαρίσματος σε διάφορους χώρους του ΟΑΚΑ

 

                Το  Ολυμπιακό Στάδιο ενδιαφέρεται για την προμήθεια και την  μεταφορά 50 τεμαχίων   εύκαμπτων  κολωνακίων  σήμανσης  ενισχυμένα,  ύψους 75 cm και διαμέτρου 80 mm.

Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου.

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 31/05/2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 01/06/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 286/1496.

 

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ