ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΑΝΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                                Μαρούσι,14/05/2021

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.281/1235                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Πρασίνου

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ράμπας αλουμινίου 4 μέτρων (ζεύγος) αντοχής 2,5 τόνων, σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Πρασίνου  του Ο.Α.Κ.Α.  (αρ. εισηγ, 281/1235/02/04/2021) .

 

   

   

 

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο  e-mail:supplies@oaka.gr Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 21/05/21 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 281/1235. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K. Πέζουλας 210-6834520.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ