ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                    Ω5Ν6469Η3Π-1ΗΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                     Μαρούσι, 5 Απριλιου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                          Αριθμ.Πρωτ.:  146/1487.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                   ΑΔΑΜ: 21PROC008392930

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Συντήρηση και την Επισκευή των wc στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2 του Προπονητηρίου του ΟΑΚΑ (εισηγ, 1487 ημερομηνία υποβολής εως 15.04.2021). Προϋπολογισμός  2.500,00€ πλέον ΦΠΑ

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή οικονομικών προσφορών για για την Συντήρηση και την Επισκευή των wc στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2 του Προπονητη-ρίου του ΟΑΚΑ:

 

Το έργο αφορά τις εργασίες για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση  της λειτουργικότητας των WC που βρίσκονται στα βοηθητικά γήπεδα του Προπονητηρίου ΟΑΚΑ.

  1. Αντικατάσταση των δαπέδων στα σημεία που έχουν φουσκώσει (σάπισμα ξύλου), με όμοιο κομμάτι ξύλου – κόντρα πλακέ θαλάσσης – ίδιου πάχους και επικόλληση πλαστικού δαπέδου PVC όμοιο με το υφιστάμενο. 
  2. Επισκευή και λειτουργική αποκατάσταση των κουφωμάτων.

Θα ελεγχθούν όλοι οι αρμοί μεταξύ κουφωμάτων  και τοιχοποιίας καθώς και των τζαμιών στα παράθυρα  και όπου απαιτείται θα αφαιρεθεί το παλιό μονωτικό, θα γίνει καλός καθαρισμός και θα τοποθετηθεί νέο μονωτικό υλικό.

Έλεγχος και αποκατάσταση όπου απαιτείται των στηρίξεων των κασωμάτων, αντικατάσταση ή αποκατάσταση των απαραίτητων εξαρτημάτων (μεντεσέδες, χειρολαβές, κλειδαριές κτλ ), τοποθέτηση συρτών εσωτερικά των θυρών.

  1. Μόνωση στις οροφές των wc.

Θα γίνει σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών, θα επισκευαστούν οι αρμοί (πλήρωση με πολυουρεθανική μαστίχη), θα ακολουθήσει αστάρωμα όλων των επιφανειών και στη συνέχεια  η στεγανοποίησή τους με επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης σε δύο στρώσεις.

Στην προσφορά θα πρέπει  να  αναγράφονται το συγκεκριμένα στεγνωτικά υλικά  που θα εφαρμοστούν για την στεγανοποίηση των wc.

  1. Κατασκευή και τοποθέτηση ραμπών ΑΜΕΑ στις εισόδους των wc με την κατάλληλη κλίση.
  2. Κάθε άλλη εργασία που κρίνεται απαραίτητη για την λειτουργικότητα των wc.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

     Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

Μετά το πέρας των εργασιών όλοι οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί.

Η κατ΄αποκοπή  τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών, μικροϋλικών & εξαρτημάτων που θα χρειαστούν, καθώς και όλες  οι εργασίες που απαιτούνται  έστω και αν δεν περιγράφονται, αλλά είναι απαραίτητες για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 15.04.2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (16.04.2021 ώρα 11:00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 146/1487.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ