ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                       

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                     Μαρούσι, 31 Mαρτίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                          Αριθμ.Πρωτ.:  14/1334.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                   ΑΔΑΜ: 21PROC008364982

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμηθεια και Τοποθετηση Υλικών Στεγανοποίησης στο Προπονητήριο του ΟΑΚΑ (εισηγ,1334 ημερομηνία υποβολής εως 12.04.2021). Προϋπολογισμός  14.000,00€ πλεον ΦΠΑ

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή οικονομικών προσφορών για για την Προμηθεια και Τοποθετηση Υλικών Στεγανοποίησης στο Προπονητήριο:

 

Το έργο αφορά την αποκατάσταση της μόνωσης στην οροφή του Προπονητηρίου καθώς και  την επισκευή σαθρών επιχρισμάτων και τον ελαιοχρωματισμό τοιχοποίας στην αίθουσα του ΣΕΓΑΣ. Περιλαμβάνει δε τις παρακάτω εργασίες:

 1. Στεγανοποίηση τμημάτων της οροφής  σε επιφάνεια περίπου 500m2,
 2. Ανακατασκευή αρμού σε μήκος περίπου 30 m.
 3. Aποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων εσωτερικά στην οροφή της αίθουσας στίβου σε επιφάνεια περίπου 40 m2.
 4. Ελαιοχρωματισμός σε επιφάνεια περίπου 200 m2.

 

Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

 

 1. Στεγανοποίηση οροφής.
 • Συγκομιδή, μετάθεση και  καθαρισμός με κοσκίνισμα του χαλικιού  της οροφής.
 • Αποξήλωση και απομάκρυνση του παλαιού γεωυφάσματος και της μεμβράνης μόνωσης σε σημεία που είναι κατεστραμμένη.
 • Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών και καλός καθαρισμός της επιφάνειας.
 • Επισκευή των επιφανειών στα στηθαία με στεγανωτικό επισκευαστικό κονίαμα και σφράγιση με πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχα.
 • Τοποθέτηση γεωϋφάσματος βαρέως τύπου, βάρους 300gr/m2.
 • Επίστρωση στεγανωτικής μεμβράνης PVC πάχους 2 mm συμπεριλαμβανομένων των  παρελκομένων (επιστόμια υδρορροών, ειδικά τεμάχια, λάμες σφράγισης κλπ.).
 • Περιμετρικά των στηθαίων και των αεραγωγών, όπου δεν υπάρχει χαλίκι για προστασία της μεμβράνης από τις καιρικές συνθήκες,  θα τοποθετηθεί οπλισμένη στεγανωτική μεμβράνη  PVC πάχους 1,2 mm σε πλάτος περίπου 1 m.
 • Τοποθέτηση δεύτερης στρώσης γεωϋφάσματος βαρέως τύπου, βάρους 300gr/m2.
 • Τοποθέτηση ειδικής λάμας αλουμινίου (όπου απαιτείται – στηθαία,αεραγωγοί κλπ.) και εν συνεχεία σφράγιση αυτής με πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχα.
 • Επανατοποθέτηση και διάστρωση του χαλικιού.
 • Δημιουργία διαδρόμων κυκλοφορίας στα σημεία που θα υποδειχθούν από τον επιβλέποντα,  με τεμάχια roofmate διαστάσεων 125Χ60Χ4cm και τοποθέτηση επ΄αυτών πλακών πεζοδρομίου διαστάσεων 50Χ50Χ3,5 cm.

 

 

 1. Ανακατασκευή του αρμού.
 • Απομάκρυνση του αποσαθρωμένου προϋπάρχοντος υλικού πλήρωσης του αρμού.
 • Επιμελής καθαρισμός  του αρμού από υπολείμματα υλικού, σκόνες, ρύπους, σαθρά υλικά κτλ.
 • Θα ακολουθήσει επίστρωση των αρμών με αστάρι και με τον τρόπο που υποδεικνύει ο παραγωγός (βούρτσα, πινέλο κτλ), προσεκτικά,  ώστε να διαποτίσει πλήρως τις επιφάνειες στις οποίες  θα προσκολληθεί το σφραγιστικό υλικό.
 • Μετά το στέγνωμα θα ακολουθήσει η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.

Το υλικό θα πρέπει να γεμίζει τον αρμό σε βάθος,  χωρίς να δημιουργούνται  φυσαλίδες αέρα.

Πριν από την πήξη αυτού, με τα κατάλληλα εργαλεία διαμόρφωσης αρμών θα απομακρύνονται τυχόν υπερχειλίσεις του υλικού και θα διαμορφώνεται η τελική εξωτερική επιφάνεια του αρμού.

Μετά την σφράγιση θα γίνεται  επιμελής έλεγχος για τυχόν ατέλειες (ασυνέχεια υλικού, αποκόλληση από τις επιφάνειες, ρηγματώσεις κτλ) ώστε αυτές να επιδιορθωθούν.

 

 

 1. Αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων.
 • Αφαίρεση όλων των σαθρών επιχρισμάτων.
 • Επιμελής καθαρισμός του οπλισμού με συρματόβουρτσα.
 • Πλύσιμο της προς επισκευή επιφάνειας για απομάκρυνση χαλαρών υλικών, σκόνης, κτλ.
 • Επικάλυψη του οπλισμού με αναστολέα διάβρωσης και προστασίας οπλισμού.
 • Επικάλυψη της διαβρωμένης επιφάνειας του σκυροδέματος με κατάλληλο αναστολέα διάβρωσης.
 • Πλήρωση με επισκευαστικό κονίαμα σε όσες στρώσεις απαιτηθεί ώστε η τελική επιφάνεια να είναι ενιαία με εκείνη του υφιστάμενου επιχρίσματος.
 • Θα ακολουθήσει ελαιοχρωματισμός  στην περιοχή, αρχικά με αστάρι και στη συνέχεια εφαρμογή βαφής με  χρώμα ανθεκτικό,  ισχυρής πρόσφυσης  η απόχρωση του οποίου θα είναι ίδια με την υπάρχουσα.

 

 1. Ελαιοχρωματισμοί
 • Όλες οι επιφάνειες θα ελεγχθούν προσεκτικά για τυχόν επιδιορθώσεις και όπου χρειασθεί θα γίνουν τα απαραίτητα μερεμέτια με χρήση ακρυλικού στόκου ο οποίος θα έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα  προσδίδοντας  λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες.
 • Θα ακολουθήσει εξομάλυνση των ατελειών με τριβίδι για την επίτευξη απολύτως λείας επιφάνειας.
 • Μετά το τρίψιμο, οι επιφάνειες των τοίχων θα καθαριστούν από τις σκόνες και θα

περαστούν με μια στρώση ακρυλικό αστάρι νερού, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα,  η αραίωση του οποίου θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας.

 • Τέλος όλες οι επιφάνειες θα χρωματιστούν με πλαστικό χρώμα σε δυο στρώσεις  και σε

απόχρωση όμοια με την υφιστάμενη.

 • Όπου απαιτείται, θα περαστούν τόσες επιπλέον στρώσεις, όσες χρειάζεται, ώστε το αποτέλεσμα των τελικών χρωματισμών να  είναι ομοιογενές και  λείο.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 • Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχει λάβει υπόψη του τις συνθήκες του έργου.

β)  Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα

 • Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών στεγανοποίησης  ορίζεται το διάστημα των 10 ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία που θα παραδοθεί  το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού εμφανιστούν προβλήματα  με εισροή υδάτων εντός της εγκατάστασης που θα οφείλονται σε κατασκευαστικές ατέλειες, σφάλματα τοποθέτησης των υλικών,  από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από το ΟΑΚΑ.
 • Στον φάκελο  της  προσφοράς  απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται   τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα επιμέρους έργα,  η δε παράλειψη αυτών  θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το  έργο.   Πριν από την έναρξη των εργασιών θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο προς έγκριση από την υπηρεσία δείγματα των μεμβρανών που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Όλα τα υλικά θα πρέπει να  συνοδεύονται από τα επίσημα  πιστοποιητικά ως προς την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους και  με τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών αυτών.
 • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας    σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
 • Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 • Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή  καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 12.04.2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (13.04.2021 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 14/1334.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ