ΑΔΑ: ΩΙΥΤ469Η3Π-ΑΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                           Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 24 Μαρτίου2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 28/1310.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 21PROC008332074

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  Επισκευή Πριονοκορδέλας Ξυλου τυπου AGAZZANI 700 σύμφωνα με την με αρ. 28/1310 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων ( ημερομηνία υποβολης εως 05.04.2021), προυπολογισμός εργασιών 1.800,00 πλεον ΦΠΑ

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  καταθεση οικονομικών προσφορών για την Επισκευή Πριονοκορδέλας Ξυλου τυπου AGAZZANI 700.

 

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

  • Αναγόμωση στα λάστιχα και τις ρόδες.
  • Αλλαγή ρουλεμαν στις τροχαλίες.
  • Αντικατασταση Οδηγού.
  • Αντικατασταση ρουλεμαν οδηγού.
  • Αντικατάσταση των ιμάντων κίνησης.
  • Κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία.

Πληροφορίες για το έργο: κ. Ε. Μαλανδράκη 2106834773.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 05/04/2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται  ο τίτλος του έργου και ο αριθμός εισήγησης 28/1310.

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ