ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                               Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                           Αριθμ.Πρωτ.: 143/0708

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

  21PROC008287267

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την συντήρηση ανελκυστήρων ΑμεΑ για ένα έτος  στο ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ,0708 έως 26.03.21)

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΑΜΕΑ.

 

Η παρούσα αφορά στην συντήρηση των ειδικών αναβατορίων για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) για 1έτος. Η οικονομική προσφορά θα αφορά το διετές κόστος της συντήρησης.

 

Η συντήρηση πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για τα αναβατόρια ΑΜΕΑ. Για τον αριθμό και τις λεπτομέρειες των συντηρήσεων θα  τηρηθούν οι οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή, εκτός εάν αλλιώς η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία ορίζει. Ο αριθμός και οι λεπτομέρειες των συντηρήσεων θα πρέπει εγγράφως να δηλωθούν για κάθε ένα από τα  αναβατόρια του πίνακα 2.1 με την κατάθεση της προσφοράςόπως προκύπτουν από τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να καταθέσει τα manualsή άλλο αποδεικτικό έγγραφο του κατασκευαστή ώστε να στοιχειοθετούνται τα παραπάνω. Ο ανάδοχος θα πρέπει τέλος να προσαρμόζεται και στις πιθανές αλλαγές της νομοθεσίας για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Τα υπό συντήρηση αναβατόρια είναι αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 2.1:

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατ’ ελάχιστο να επισκεφθεί τον κάθε ανελκυστήρα ΑΜΕΑ

μια φορά κάθε 2 μήνες και να πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση.

Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα ως ελάχιστες προδιαγραφές συντήρησης:

 • Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας
 • Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων κινήσεως
 • Έλεγχος κυκλωμάτων, μετρήσεις και καθαρισμός ηλεκτρικών διατάξεων (πίνακες, διακόπτες κλπ.)
 • Έλεγχος όλων των μηχανικών συνδέσεων και στηρίξεων
 • Έλεγχος εν γένει των ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων
 • Αποκατάσταση βλαβών.

 

Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 48 ωρών και να επισκεφθεί τον αντίστοιχο ανελκυστήρα για να τον επισκευάσει, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την Τεχνική Υπηρεσία ή τον Υπεύθυνο της εγκατάστασης του Ο.Α.Κ.Α.

Για τις έκτακτες επισκέψεις δεν θα υπάρχει επιπλέον χρέωση.

 

 

1.1 Πιστοποιήσεις Ανελκυστήρων.

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος βάση του νόμου και σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. να εξασφαλίσει την ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων από κατάλληλο φορέα πιστοποίησης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Η αναφορά του φορέα θα παραδίδεται στο Ο.Α.Κ.Α.

Στα πλαίσια αυτά ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και κόστος να εξασφαλίσει τις απαραίτητες επισκέψεις από κατάλληλα πιστοποιημένο φορέα για τον έλεγχο του συνόλου των ανελκυστήρων. Επίσης υποχρεούται βάση των παρατηρήσεων να δώσει αναλυτική τεχνική αναφορά (προδιαγραφές, τεχνική περιγραφή κλπ) των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται για την κάλυψη των ελλείψεων που εντοπίζει ο φορέας πιστοποίησης, καθώς και την αντίστοιχη οικονομική προσφορά.

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

 

            Στην οικονομική προσφορά πρέπει με ποινή αποκλεισμού να υπάρχουν συμπληρωμένοι οι παρακάτω πίνακες:

 

(Πίνακας 2.1) Εγκατεστημένα αναβατόρια ΑΜΕΑ στο ΟΑΚΑ

 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

(1 ΕΤΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Αναβατόριο σκάλας VIMEC V64 7    
Αναβατόριο σκάλας STAIRISER 1    
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ Αναβατόριο σκάλας VIMEC V64 1    
Αναβατόριο κάθετης ανύψωσης LIFTTECH 1    
ΜΠΑΣΚΕΤ Αναβατόριο σκάλας VIMEC V64 4    
ΤΕΝΙΣ Αναβατόριο σκάλας HIRO 320 2    
Αναβατόριο σκάλας HIRO 350 1    
ΚΟΛΥΜΒ. ΚΛΕΙΣΤΟ Αναβατόριο σκάλας HIRO 350 2    
Αναβατόριο σκάλας HIRO 320 1    
Αναβατόριο σκάλας SITES 1    
Αναβατόριο κάθετης ανύψωσης VIMECE06 1    
ΚΟΛΥΜΒ. ΑΝΟΙΚΤΟ Αναβατόριο κάθετης ανύψωσης VIMECE06 1    
ΠΟΔ/ΜΙΟ Αναβατόριο σκάλας STAIRISER 1    
      ΣΥΝΟΛΟ (Α)  

 

 

            (Πίνακας 2.2) Πίνακας βασικών ανταλλακτικών.

 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

(Ενδεικτικός αριθμός)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

 ΚΟΣΤΟΣ

ΜΟΤΕΡ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

 

1    
ΚΟΜΒΙΟ STOP

 

2    
ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

2    
ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

 

 

1    
ΠΛΑΚΕΤΑ

 

1    
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΡΑΜΠΑΣ

 

1    
                ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ

 

3    
ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

 

6    
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

 

15    
    ΣΥΝΟΛΟ (Β)  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα παραπάνω ανταλλακτικά είναι τύπου HIRO, VIMEC, LEHNERκαι θαπρέπει να προσκομιστεί από την αρχή βεβαίωση και των τριών κατασκευαστικών οίκων για την προμήθεια τους.

Σε κάθε περίπτωση που για την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης εξαρτημάτων ή τοποθέτησης υλικών που περιλαμβάνονται στον πίνακα 2.2 (πίνακας βασικών ανταλλακτικών), η εργασία θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης εντολής του υπεύθυνου του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων και θα κοστολογείται σύμφωνα με το κόστος μονάδος που έχει προσδιορίσει ο ανάδοχος στην οικονομική προσφορά του. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης και ότι άλλο χρειάζεται για να παραδοθούν τα συστήματα σε κανονική λειτουργία.

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στους πίνακες2.1 και 2.2 της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου είναι δεσμευτική για όλη την περίοδο σύμβασης των δύο χρόνων.

Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης ή τοποθέτησης υλικών ή ανταλλακτικών που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα 2.2, θα προηγείται έγγραφη προσφορά από πλευράς συντηρητή και αντίστοιχη ανάλογη έγγραφη έγκριση από το ΟΑΚΑ, χωρίς την οποία δεν μπορεί να προχωρήσει και να τιμολογηθεί καμία εργασία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΑΜΕΑ

 

Το υπό αναδοχή συνεργείο συντήρησης των αναβατορίων ΑΜΕΑ θα πρέπει:

 • να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των συνθηκών εργασίας στο Ο.Α.Κ.Α., τους διαφορετικούς τύπους και τις ιδιαιτερότητες του υπό συντήρηση εξοπλισμού και ότι έχει την δυνατότητα να τον συντηρήσει στο σύνολό του χωρίς άλλη απαίτηση μεσολάβησης από το Ο.Α.Κ.Α. στις κατασκευάστριες-προμηθεύτριες εταιρίες.
 • να παρέχει υποστήριξη στην Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. για τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να προβεί ώστε να ακολουθεί τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας για τα αναβατόριά του. Ιδιαίτερα όσο αφορά την πιστοποίηση των ανελκυστήρων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει χωρίς επιπλέον κόστος κατάλληλο φορέα πιστοποίησης (δες τεχνική περιγραφή παράγραφος 1.1)
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει σε κάθε κλήση για βλάβη και να αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία του αναβατορίου σε κάθε περίπτωση που κληθεί πέραν της προγραμματισμένης τακτικής συντήρησης. Η δαπάνη για τις επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνεται στο τίμημα θεωρούμενη ως εκτελούμενη στα πλαίσια της παρεχόμενης από τον ανάδοχο εγγύησης για την καλή λειτουργία του αναβατορίου. Ιδιαίτερη αμοιβή δικαιούται ο ανάδοχος μόνο εφόσον η βλάβη οφείλεται σε απρόβλεπτους παράγοντες (βανδαλισμούς, καταστροφές κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση και αντίστοιχη έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης από το Ο.Α.Κ.Α.
 • Για τις ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών της τακτικής συντήρησης, ο ανάδοχος θα έρχεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα Η-Μ Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
 • Η Συντήρηση αφορά χρονικό διάστημα 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
 • Η οικονομική προσφορά θα αφορά α) το κόστος συντήρησης (Α) και για το σύνολο των ανελκυστήρων του πίνακα 2.1. και β) το κόστος των ανταλλακτικών (Β) του πίνακα 2.2. Το συνολικό κόστος προκύπτει από τον τύποΑ+Β.

Η τιμολόγηση θα γίνεται ανά δίμηνο.

Η τιμολόγηση για την προληπτική συντήρηση θα γίνεται ανά 2 μήνες και το κόστος θα αντιστοιχεί στους ανελκυστήρες που συντηρήθηκαν και το αντίστοιχο συνολικό κόστος του πίνακα 2.1 διαιρεμένο δια 6.

Η τιμολόγηση των ανταλλακτικών θα γίνεται ξεχωριστά ανάλογα με την χρήση.

 • Το Ο.Α.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την συντήρηση, κατά την κρίση του, ορισμένων από τους ανελκυστήρες, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο και να την ενεργοποιήσει ξανά ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση το μηνιαίο κόστος της συντήρησης, θα προκύπτει από το μηνιαίο κόστος των υπό συντήρηση ανελκυστήρων, όπως προκύπτει από τον προαναφερόμενο πίνακα 2.1.
 • Με την τακτική συντήρηση των αναβατορίων θα συμπληρώνεται και θα παραδίδεται δελτίο επιθεωρήσεως στην Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.
 • Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά δημιουργηθεί κατά την τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση της συντηρήσεως ή από άλλη αιτία που είναι απόρροια αυτής και υποχρεούται να συμμορφωθεί στην πλήρη επανόρθωση αυτής με προσωπική του δαπάνη.
 • Επίσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί ασφάλειας και υγιεινής εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του καθώς και για τρίτους, παραμένων προσωπικώς και απολύτως, μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα σε εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε τρίτους.

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά, θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να υποβληθεί φάκελος που να περιέχει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο θα είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
 2. Λίστα πελατολογίου με συντηρήσεις ανελκυστήρων ΑΜΕΑ σε δημόσια ή ιδιωτικά κτήρια. καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας. Στην λίστα αυτή και στις βεβαιώσεις θα αναφέρονται με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίαςκαι ο τύπος και αριθμός των αντίστοιχων αναβατορίων που συντηρούνται. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της φυσιογνωμίας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ό,τι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια τόσο των εργαζομένων της αναδόχου εταιρίας, όσο και έναντι τρίτων που επηρεάζονται από τις εν λόγω εργασίες.
 4. Βεβαίωση από τους οίκους HIRO, VIMEC, LEHNER για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους αντίστοιχους ανελκυστήρες του πίνακα 2.1.

 

Το Ο.Α.Κ.Α., διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών.

Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα εμπεριέχονται στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς ώστε να αξιολογηθούν από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία .

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 26/03/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 143/0708. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 29/03/2021 , ημέρα Δευτέρα   στις 10.00πμ .   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 13.500,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Θ. ΚΥΡΟΥΣΗΣ     τηλ.    210- 6868450-451 .

 

 

                                                   Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ