ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 707/15070

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                          

                                                                                                    20PROC007796764

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  και τοποθέτηση μάνικας 1 34 -8 Bar στο σύστημα πυροσβεστικών φωλιών κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση   του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,15070 έως 11.12.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  και τοποθέτηση 35 τεμ. μάνικας  1 34 -8 Bar με τα απαραίτητα ζευγάρια ταχυσυνδέσμων , τους σφιγκτήρες αυλός εκτόξευσης ύδατος τις γωνιακές βάνες δικτύου και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση και την θέση λειτουργίας  στο σύστημα πυροσβεστικών φωλιών στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ  

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 11/12/20. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 707/15070.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

 

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451 -450.

 

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ