ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                         Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 509/0659

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                    

                                                                                                                                     20PROC007797807

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών – έργου, διάρκειας ενός (1) έτους για την υποβοήθηση της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ καθώς και των Υπηρεσιών του Νομικού Τμήματος του ΟΑΚΑ.

Το  «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λούης – ΟΑΚΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ.Α- Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 που αφορά για απευθείας αναθέσεις, μετά από απόφαση της 16ης  συνεδρίασης του Δ.Σ της 14.7.2020,προκειμένου να καλύψει άμεσες αυξημένες ανάγκες του επιθυμεί την υποβολή οικονομικών προσφορών για την παροχή υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών – έργου, διάρκειας ενός (1) έτους για την υποβοήθηση της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ καθώς και των Υπηρεσιών του Νομικού Τμήματος, της Διεύθυνσης Οικονομικού καθώς και του Τμήματος Προμηθειών του ΟΑΚΑ, εκτιμώμενης αξίας έως του ποσού της απευθείας ανάθεσης των 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

 1. Αντικείμενο – Περιγραφή του Έργου

Ο Ανάδοχος του Έργου θα προβεί στην παροχή των κάτωθι υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών

 • Υποστήριξη της Οικονομικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ στην εσωτερική διαδικασία α) για την επεξεργασία αιτημάτων διακανονισμού και β) για την διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, πλην αυτών που είναι δικαστικά εκκρεμείς και ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες.

Ι. την παραλαβή – μελέτη και αξιολόγηση του φακέλου εκάστης υπόθεσης ιι. έγγραφες ενημερώσεις – οχλήσεις και τηλεφωνικές ενημερώσεις των οφειλετών.

ιιι. έρευνα εταιρικής κατάστασης του οφειλέτη  και εφόσον απαιτηθεί έρευνα εμπράγματων εξασφαλίσεων.     

ιv. σύνταξης συμφωνητικού ρύθμισης οφειλής και σε περίπτωση απροθυμίας του οφειλέτη σύνταξη  έγγραφης  ενημέρωσης  προς  τη  Νομική  Υπηρεσία  για  την  δικαστική  διεκδίκηση.      

 • Υποστήριξη του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών του ΟΑΚΑ για την παρακολούθηση ισχύουσας Νομοθεσίας που άπτεται των δραστηριοτήτων του ΟΑΚΑ και του εν γένει δικαστικού χώρου και ενημέρωση επί των καθημερινών τροποποιήσεων της Νομοθεσίας.
 • Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ στην σύνταξη εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολούθηση της εφαρμογής τους μετά την έγκριση τους από το ΔΣ
 • Υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών και των Επιτροπών Προμηθειών του ΟΑΚΑ σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίας διεξαγωγής προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων και σε οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει κατά την εξέλιξη των διαγωνισμών. Την αυτοπρόσωπη παρουσία σε όλες τις Συνεδριάσεις των Επιτροπών
 • Προμηθειών του ΟΑΚΑ και την έγγραφη υποβολής γνώμης εφόσον απαιτηθεί. 

 

 1. Προσφορές

Ο φάκελος των κατατεθεισών προσφορών θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Οικονομική Προσφορά
 2. Αναλυτικά Βιογραφικά σημειώματα του Δικηγόρου ή των Δικηγόρων οι οποίοι θα απασχοληθούν στην ομάδα έργου για το συγκεκριμένο έργο

Η  δαπάνη  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη   διαδικασία   της   απευθείας  ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας του Ν.4412/2016 και ο τελικός ανάδοχος θα αναδειχθεί, αφού συνεκτιμηθούν προηγουμένως η προηγούμενη εμπειρία, συνάφεια , επιστημονική και τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων στο αντικείμενο του έργου και με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρείται και ο συνδυασμό της  τεχνικής ικανότητας/εμπειρίας και συνάφειας  με  ελάχιστο αριθμό 10  έργων. Η  αξιολόγηση  θα  λάβει  χώρα  από την αρμόδια επιτροπή που  θα  οριστεί  από  το  ΔΣ. Σε περίπτωση ισόποσων προσφορών επιλέγεται  κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερομένου με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου

Επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση

Ο Ανάδοχος θα  διαθέτει εμπειρία για την ανάληψη του Έργου, στο επιστημονικό αντικείμενο του περιγραφόμενου  ως άνω έργου.  

Θα συνεκτιμηθεί οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν  την κατάλληλη επιστημονική, και επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάληψη και εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών ή/και ομάδα έργου με τα αντίστοιχα προσόντα. 

Για την τεκμηρίωση της ως άνω εμπειρίας θα ληφθεί υπόψη ενδεικτικά:

 • η πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική νομική εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου ή του επικεφαλής έργου και  η  παράλληλη  συμμετοχή  στην  ομάδα  έργου εξειδικευμένων νομικών.
 • και  η παράλληλη υλοποίηση συναφών έργων παροχής νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υλοποίηση έργων παροχής παρόμοιων υπηρεσιών σε δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς.

Η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση αποδεικνύεται από βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αναδόχων ή με τη δήλωση αυτών εντός της προσφοράς. Το Ο.Α.Κ.Α διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την τεκμηρίωση και απόδειξη της δηλωθείσας επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης.

4.Διάρκεια του Έργου

Η διάρκεια του έργου ορίζεται ετήσια, με έναρξη αυτής από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 1. Προϋπολογισμός Έργου

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του εν λόγω Έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει την οικονομική τους προσφορά και πλήρη βιογραφικά σημειώματα του Αναδόχου ή και της ομάδας

 

έργου τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, μέχρι τη Τρίτη 15/12/2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ο.Α.Κ.Α και συγκεκριμένα στη γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Λεωφόρος Σπύρου Λούη, αριθμός 1, Μαρούσι,  υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση του έργου της σύνταξης «Παροχή υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών – έργου, για την υποβοήθηση της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ καθώς και των Υπηρεσιών του Νομικού Τμήματος   του   ΟΑΚΑ.   Αρ.εισ.    0659».

 Σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να σταλεί το αποδεικτικό αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση oakapost@otenet.gr  έως τη 15/12/2020  2020 και ώρα 12:00.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Δε θα ληφθούν υπόψη φάκελοι που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση οι φάκελοι θα επιστρέφονται.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ευρώ και θα αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή χωρίς φόρους και ξεχωριστά οι προσαυξήσεις και οι τιμές των φόρων όπως αυτά θα βαρύνουν την προσφορά.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τετάρτη 16/12/2020 και ώρα 10.30 από την επιτροπή Προμηθειών στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Διεύθυνσης.

 

7.Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος πριν τη σύναψη της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α. Ποινικό μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου  με  το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.

8 . Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή θα λάβει χώρα σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την υποβολή μηνιαίας έκθεσης παραδοτέων από τον ανάδοχο, κατόπιν βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της  Γενικής  Διεύθυνσης.  Η πληρωμή των τιμολογίων θα λάβει  χώρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πληροφορίες στο τηλ. Της Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ  2106834522

 

 

 

 

 

      

                                                                              Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ