ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  702/1011.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ: 19PROC004857124

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Υαλοπινάκων στις Εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ (εισηγ,1011 ημερομηνία υποβολής εως 11.12.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

  • Προμήθεια και  Τοποθέτηση ενος (1) Ενεργειακού Υαλοπίνακα διαστάσεων 170Χ80cm του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ.
  • Προμήθεια και  Τοποθέτηση ενος (1) Λευκού Ενεργειακού Υαλοπίνακα διαστάσεων 190Χ70cm του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ.
  • Προμήθεια,  Τοποθέτηση Αρμέ Υαλοπίνακα  διαστάσεων 106Χ65cm του Μπάσκετ του ΟΑΚΑ.

 

Παρατηρήσεις:

Οι υαλοπίνακες θα είναι όμοιοι με τους υπάρχοντες.

Οι διαστάσεις των υαλοπινάκων που δίνονται είναι ενδεικτικές και η ακριβής επιμέτρηση αυτών  θα γίνει με ευθύνη  του Αναδόχου.

Όλα τα υπό προμήθεια τεμάχια υαλοπινάκων θα είναι αρίστης ποιότητας, θα καλύπτουν τα θέματα ασφαλείας και  θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν  ζημιά ή φθορά που θα προκύψει κατά τις εργασίες αντικατάστασης των υαλοπινάκων εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.Μετά το τέλος των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό του χώρου από προϊόντα και άχρηστα αντικείμενα και την παράδοση αυτού σε άρτια κατάσταση.  Η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών καθώς και η απόρριψή τους θα γίνει σε χώρο που επιτρέπεται  με ευθύνη και υποχρέωση του Αναδόχου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης των νέων υαλοπινάκων θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά  για την ασφάλεια του έργου, των εργαζομένων και  έναντι τρίτων, είναι ο Ανάδοχος του Έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της προσφοράς είναι η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στους χώρους που θα γίνουν οι εργασίες και κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 2106834773, προκειμένου να δουν το σύνολο του έργου και να  λάβουν τις ακριβείς διαστάσεις των υαλοπινάκων.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 11.12.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (14.12.2019 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 702/1011..

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ