ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 658/0806.

                                                                                         20PROC007768035

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ATLANTIS 2  για το Λογιστήριο  του ΟΑΚΑ (εισηγ,0806 ημερομηνία υποβολής 11.12.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ATLANTIS 2  ως εξής :

 

  • Προμήθεια – Αγορά Προγράμματος.
  • Υπηρεσίες Εγκατάστασης.
  • Παραμετροποίηση.
  • Μεταφορά Παλαιών Αρχείων.
  • Εκπαίδευση Προσωπικού (χρήστες) .

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν  ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 11.12.2020, ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (14.12.2020 ώρα 11.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ο αριθμός εισήγησης  658/0806, άλλως ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Θ. Γκαράβελος  τηλ. 210-6868078.

 

 

 

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να