ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            20PROC007726484

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                       Αριθμ.Πρωτ.:   632 /1043.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                     20PROC007134278

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Μεταφορα και Τοποθέτηση Πινακίδων (εισηγ, 1004 ημερομηνία υποβολης εως 08.12.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για Προμήθεια Μεταφορά και  Τοποθέτηση πινακίδων Σήμανσης, Κατεύθυνσης  και WC μαζί με τους στύλους στήριξης αυτών (όπου αυτό είναι απαραίτητο)  σε διάφορα σημεία των Εγκαταστάσεων του  ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές απαιτήσεις:

 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια  36 πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων  για την σήμανση του Ο.Α.Κ.Α. , από τις οποίες οι  19   θα τοποθετηθούν στα σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία εντός και εκτός του Σταδίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α   ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΧ  
   

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΠΥΛΗ Α (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ) 120Χ90 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1.                   ΠΥΛΗ Β 120Χ90 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
2.                   ΠΥΛΗ Δ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ-ΜΠΑΣΚΕΤ) 120Χ90 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
3.                   ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 120Χ90 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
4.                   ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 120Χ90 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
5.                   ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 110Χ110 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
6.                   PARKING ΧΟΡΗΓΩΝ 120Χ90 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
7.                   DOPING CONTROL 120Χ90 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
8.                     ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

120Χ90

120Χ100

3

1

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
9.                     ΣΗΜΑΝΣΗΣ  Ρ-2   STOP ΟΚΤΑΓΩΝΗ  0,60 m 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10.                 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ60 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
11.                 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  WC   (ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΜΕΑ)   ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 40Χ40 cm

40Χ60

2+2

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
12.                 PARKING  ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 60Χ40 cm 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
13.                 PARKING  ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 60Χ40 cm 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
14.                 ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ 45Χ45 cm 4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
15.                 PARKING ΑΜΕΑ 60Χ40 cm 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 

Η κατασκευή των πινακίδων θα γίνει από επίπεδα φύλλα κράματος αλουμινίου  πάχους 2- 3mm ανάλογα με το μέγεθος, θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και θα κατασκευαστούν  με τις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές.

Η εμπρόσθια όψη αυτών θα καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική μεμβράνη, θα φέρει δε αναγραφές από αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας για τις πληροφοριακές πινακίδες.

Για προστασία των πινακίδων από graffiti και ρύπους θα τοποθετηθεί πιστοποιημένη αντιρρυπαντική μεμβράνη η οποία θα επιτρέπει τον καθαρισμό τους με χρήση κατάλληλων διαλυτικών, χωρίς να δημιουργείται βλάβη στις μεμβράνες και στα χρώματα  του υποστρώματος και χωρίς να μειώνει την ανακλαστικότητα αυτών .

Η πίσω όψη των πινακίδων θα είναι χρώματος γκρι, υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες και θα  φέρουν  την  αναγραφή  «Η καταστροφή των πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ, άρθρο 10 παρ.10. Επίσης θα αναγράφονται ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το τρίμηνο έτος της προμήθειας.

 Εφόσον απαιτείται  θα γίνει ενίσχυση των πινακίδων με πρόσθετες νευρώσεις ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες αντοχές. 

Η στερέωσή των πινακίδων  θα γίνει  σε χαλυβδοσωλήνες  γαλβανισμένους  εν θερμώ / ορθοστάτες.

Η τοποθέτηση των πινακίδων  περιλαμβάνει την εκσκαφή σε βάθος περίπου 0,50 – 0,75μ ανάλογα με το μέγεθος της πινακίδας, τον εγκιβωτισμό  των ορθοστατών  με σκυρόδεμα C12/15  και στη συνέχεια  την στερέωσή τους  επ΄αυτών.

Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα.

Το κάτω άκρο των πινακίδων θα πρέπει να απέχει από την επιφάνεια του εδάφους τουλάχιστον  2,00 m.

Οι θέσεις  που θα τοποθετηθούν οι πινακίδες  και τα χρώματά τους θα καθοριστούν από την Υπηρεσία.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

  1. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης  ποιότητας,  να έχουν εγγύηση η οποία θα δοθεί εγγράφως από τον κατασκευαστή,  θα πρέπει δε να είναι κατασκευασμένα από εταιρείες πιστοποιημένες κατά ISO και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
  2. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών να υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα των πινακίδων που πρόκειται να κατασκευαστούν.
  3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
  4. Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν – στον ίδιο φάκελο με το έντυπο οικονομικής προσφοράς – μια τεχνική περιγραφή του τρόπου κατασκευής και των χρησιμοποιούμενων υλικών (τύπος μεμβράνης  κτλ).
  5. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου  μπορεί εάν επιθυμούν, να γίνει  επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  6. Στο κατ΄αποκοπή τίμημα  της προσφοράς θα  περιλαμβάνεται η κατασκευή  και  η μεταφορά των πινακίδων,  των στύλων  και οποιαδήποτε άλλων απαιτούμενων  υλικών,  καθώς και η συναρμολόγησή  τους  πλήρως τοποθετημένοι.

 

 

 

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 08.12.2020. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (09.12.2020 ώρα 11.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ο αριθμός εισήγησης  632/1004άλλως ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

                        

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ