ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     20PROC007297978

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  625/1047.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          20PROC007134278

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τοποθέτηση Υπάρχοντος Ιστού Φωτισμού στην Κεντρική Πύλη (Α) του ΟΑΚΑ (εισηγ, 1047 ημερομηνία υποβολης εως 07.12.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την Τοποθέτηση Υπάρχοντος Ιστού Φωτισμού στην Κεντρική Πύλη (Α) του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές απαιτήσεις:

 

  1. Εκσκαφή και επανεπίχωση σκαμμάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων  διέλευσης των καλωδίων.

Για την διέλευση σωλήνων στα σημεία όπου υπάρχει οδόστρωμα η τομή αυτού θα γίνεται με ασφαλτοκόπτη.  Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται σε βάθος τουλάχιστον 50cm ενώ η τομή του δρόμου θα έχει πλάτος 20cm.

Εντός του σκάμματος θα τοποθετηθεί ο χάλκινος αγωγός γειώσεως ο οποίος θα καλυφθεί με άμμο και σιδηροσωλήνας διατομής Φ100mm για την διέλευση του καλωδίου. Επάνω από τον σιδηροσωλήνα θα τοποθετηθεί πλέγμα πορτοκαλί χρώματος ενώ το σκάμμα θα πληρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα C20/25 και εν συνέχεια άσφαλτος 10cm για την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

  1. Εκσκαφή τάφρου διαστάσεων 150Χ150Χ100 cm βάθος  για κατασκευή βάσης θεμελίωσης του ιστού από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25  με κάλυμμα χυτοσίδηρο 50Χ50 και γαλβανισμένα μπουλόνια για την στερέωση του.

Για την τροφοδοσία του φωτιστικού η βάση  θα φέρει στο κέντρο της μια κατακόρυφη οπή και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ110 για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χάλκινου αγωγού γειώσεως.

  1. Μεταφορά με γερανό του ιστού, τοποθέτηση αυτού στη βάση.

Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, θα γίνεται η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας της βάσης, δηλαδή κάλυψη των περικοχλίων με γράσο ή βαζελίνη και τελική πλήρωση με τσιμεντοκονία.

  1. Επανεπίχωση των σκαμμάτων και αποκατάσταση του πεζοδρομίου   στην αρχική του κατάσταση.
  2. Απομάκρυνση των περισσευμάτων προϊόντων εκσκαφής.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνει το έργο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
  4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών  ο  Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται  όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, τις  απαιτούμενες μικροεργασίες, τα υλικά, τα αναλώσιμα κλπ, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα τεχνική

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 07.12.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (08.12.2020 ώρα 11.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ο αριθμός εισήγησης  625/1047, άλλως ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

      

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ