ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            20PROC007695262

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                       Αριθμ.Πρωτ.:  621/1046.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                             20PROC007043839

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ και ΜΠΑΡΩΝ οδοσήμανσης σύμφωνα με την με αρ. 621/1046 εισήγηση του τμήματος Συντηρησης Κατασκευών  ( ημερομηνία υποβολής έως 07.12.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κολωνακίων και πλαστικών μπαρών οδοσημανσης για τον Ελεγχο της Στάθμευσης οχημάτων, ως εξής:

 

  • Σαράντα εξι (46) τεμ. πλαστικό κολωνάκι Σήμανσης με τρείς (3) αντανακλαστικές ταινίες από πολυαιθυλένιο, υψους 75cm, διαμέτρου 8cm.
  • Δέκα (10) τεμ. Πλαστική μπαριέρα τεχνικών έργων (τύπου Jersey) διαστάσεων 110Χ60Χ40 (5 τεμ. Λευκές, 5τεμ. Κόκκινες).

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  07.12.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (08.12.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ  ο αριθμός εισήγησης  621/1046, άλλως δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

 

 

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ