ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 10/11/2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 584/1009.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007043839

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για εργασίες Στεγανοποίησης,  σύμφωνα με την με αρ. 584/1009 εισήγηση του τμήματος Συντηρησης Κατασκευών  ( ημερομηνία υποβολής έως 20.11.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την κατάθεση οικονομικών προσφορών για εργασίες στεγανοποίησης σε διαφορα σημεία του ΟΑΚΑ, ως εξής:

 

  • Στεγανοποίηση της Δεξαμενής Απορροής υδάτων του στεγάστρου Καλατράβα.
  • Ανακατασκευή μονώσεων στο καναλι απορροής σε μηκος δυο (2) μέτρων εκατέρωθεν της δεξαμενής.

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 20/11/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την επόμενη εργάσιμη ημέρα 23/11/2020  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 584/1009. Πληροφορίες κα. Ελ. Μαλανδράκη  210-6834773

 

 

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ