ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, Οκτωμβρίου 2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 515/15800.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007194148

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Εγκατάσταση VP SERVER, σύμφωνα με την με αρ. 515/15800 εισήγηση του τμήματος Μηχανογράφησης ( ημερομηνία υποβολης εως 26.10.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την Εγκατάσταση VP SERVER (4v CPU, 8GB RAM, 160GB Disk Space, 20TB Traffic) σύμφωνα με τα παρακατω:

 

  • Εγκατάσταση VP SERVER.
  • Εγκατάσταση Mail Server.
  • Εγκατάσταση Plesk Control Panel
  • Παρακολουθηση Καλής Λειτουργίας SERVER σε μηνιαία βάση.

 

Πληροφορίες : 210.6834431, 210.6868078

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 26/10/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 27/10/2020 και ώρα 11:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται  ο τίτλος του έργου και ο αριθμός εισήγησης 515/15800.

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ