ΑΔΑ: ΩΓΩΗ469Η3Π-Ε9Χ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 20

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 352/15792.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007435195

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Αγορά αδειών office 365, την Ετήσια φιλοξενεία και την Εγκατάσταση/Παραμετροποήιση,  σύμφωνα με την με αρ. 352/15792 εισήγηση του τμήματος Μηχανογράφησης. ( ημερομηνία υποβολής εως 19.10.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την Αγορά αδειών office 365, την Ετήσια φιλοξενεία και την Εγκατάσταση/Παραμετροποήιση,   σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Απαιτήσεις:

 

  • Microsoft Office 365 Business OLP NL, (37 άδειες)
  • Microsoft Office 365 Business Prem OLP NL QLF , (35 άδειες)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  1. Ετήσια συνδρομή για το office 365 ( ο αριθμός των αδειών μπορεί να διαφοροποιηθεί)
  2. Τεχνική υποστήριξη (εγκατάσταση προγραμμάτων/παραμετροποίηση).

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 19/10/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 20/10/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 352/15792.

Πληροφορίες : Καπώνη 210 6834431,  Γκαραβέλος 210 6834764

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ