ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                 

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 30 /09/2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 492/0646.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007043839

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ και ΜΠΑΡΩΝ οδοσήμανσης σύμφωνα με την με αρ. 492/0646 εισήγηση του τμήματος Συντηρησης Κατασκευών  ( ημερομηνία υποβολής έως 12.10.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κολωνακίων και πλαστικών μπαρών οδοσημανσης για τον Ελεγχο της Στάθμευσης οχημάτων, ως εξής:

 

  • Τριάντα (30) τεμ. Αντανακλαστικό κολωνάκι Σήμανσης με αντανακλαστικές ταινίες από πολυαιθυλένιο, 75cm υψος.
  • Εξη (6) τεμ. Πλαστική μπαριέρα τεχνικών έργων διαστάσεων 100Χ60Χ40 (3 τεμ. Λευκές, 3τεμ. Κόκκινες).

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 12/10/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 13/10/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 492/0646. Πληροφορίες κα. Ελ. Μαλανδράκη  210-6834773

 

 

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ