ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     20PROC007297978

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  425/16663.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          20PROC007134278

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την  Προμηθεια και Τοποθέτηση Μεταλλικών Κατασκευών στο Προπονητηριο του ΟΑΚΑ (εισηγ, 16663 ημερομηνία υποβολης εως 21.09.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για τη Προμηθεια και Τοποθέτηση Μεταλλικών Κατασκευών στο Προπονητηριο του ΟΑΚΑ για τον έλεγχο εισόδου, συμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές απαιτήσεις:

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά  και τοποθέτηση στο Προπονητήριο του ΟΑΚΑ των παρακάτω μεταλλικών κατασκευών, για τον έλεγχο της εισόδου στα βοηθητικά γήπεδα.

  1. Η πόρτα  δίφυλλη  ανοιγόμενη,  διαστάσεων  225 Χ 250 cm το κάθε φύλλο.

Η στήριξη αυτής θα γίνει σε ορθοστάτες από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς 80Χ80Χ4 οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο υπάρχον σκυρόδεμα. Στο τελείωμα των κοιλοδοκών θα τοποθετηθούν καπάκια. Τα θυρόφυλλα θα αποτελούνται από πλαίσιο με κοιλοδοκούς 40Χ60Χ3 και πλέγμα.

Το κάθε φύλλο της πόρτας  θα στηρίζεται  στον ορθοστάτη  με τρεις τουλάχιστον μεντεσέδες βαρέως τύπου 15cm πάχους Φ30 ή εναλλακτικά με δύο ειδικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου με ρουλεμάν SKF.

Η πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά,  χειρολαβές σε κατάλληλο ύψος και όλα τα απαιτούμενα υλικά τοποθέτησης και εξαρτήματα (λάμες, σύρτες κτλ),  θα είναι δε όμοια με την υπάρχουσα στον ίδιο χώρο.

  1. Πόρτα ανοιγόμενη πλάτους 100 cm και ύψους 210 cm, όμοια ως προς την κατασκευή  με την δίφυλλη.
  2. Κιγκλίδωμα ύψους 130cm και μήκους περίπου 40 m, το οποίο θα κατασκευαστεί με ορθοστάτες γαλβανιζέ 40Χ40Χ3 ανά 2m και πλέγμα, θα τοποθετηθεί δε στο υπάρχον στηθαίο με πατούρα και αντηρίδες.
  3. Περίφραξη μήκους περίπου  240 cm  και ύψους 210 cm με ορθοστάτες και πλέγμα.
  • Τα πλέγματα στις πόρτες και την περίφραξη θα είναι όμοια με τα υπάρχοντα πλέγματα στους χώρους του Σταδίου.

Γενικές παρατηρήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει – κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλ. 2106834773 – να

     επισκεφτούν τον χώρο που θα γίνει το έργο προκειμένου να λάβουν γνώση των απαιτήσεων και των συνθηκών αυτού.

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες (προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση) για πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου,  με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά  ακόμα και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή.  

Θα αναλύεται δε σε τιμή ανά:

  • Θύρα  (με μεντεσέδες ή  ρουλεμάν)
  • Τιμή ανά τρέχον μέτρο κιγκλιδώματος και περίφραξης.

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τρέχον μέτρο πλήρως περαιωμένου κιγκλιδώματος και περίφραξης,  η δε πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή μονάδας αυτών επί το αποτέλεσμα της επιμέτρησης συν την προσφερόμενη  τιμή των θυρών.

Σημείωση: Προτιμητέα η θύρα με ρουλεμάν.  Η Υπηρεσία θα αποφασίσει ανάλογα με το κόστος.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον ανάδοχο και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

 

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 21.09.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (22.09.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ο αριθμός εισήγησης  425/16663, άλλως ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

      

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ