ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 07/09/2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 453/0627.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007043839

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Τζαμιών,  σύμφωνα με την με αρ. 453/0627 εισήγηση του τμήματος Συντηρησης Κατασκευών  ( ημερομηνία υποβολής έως 17.09.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών σε διαφορα σημεία του ΟΑΚΑ, ως εξής:

 

  • Δυο (2) τεμ. αρμε με πλέγμα πάχους 6mm διάφανο, διαστάσεων 210X80cm
  • Ένα (1) τεμ. securit πάχους 8mm, διαστάσεων 230Χ70cm.
  • Ένα (1) τεμ. διαμορφωμένο διπλό triplex, διαστάσεων 210Χ100X2cm.

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 17/09/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 18/09/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 453/0627. Πληροφορίες κα. Ελ. Μαλανδράκη  210-6834773

 

 

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ