ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     20PROC007213718

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  424/0391.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Εργασίες Χρωματισμών και Βερνιοχρωματισμών στο κτίριο του ΕΣΚΑΝ (εισηγ,0391 ημερομηνία υποβολής εως 04.09.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για Εργασίες Χρωματισμών με Πλαστικό και Βερνικοχρωματισμών των γραφειακών χώρων του Ε.Σ.Κ.Α.Ν,  σύμφωνα με το παρακατω πρόγραμμα Εργασιών:

Ο επαναχρωματισμός επιφανειών συνολικής επιφάνειας περίπου 535 m2 σε γραφεία, διαδρόμους και σε χώρους υγιεινής του Κολυμβητηρίου  περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 

 1. Αποκατάσταση των επιχρισμάτων όπου απαιτείται.
 2. Απόξεση και καθαρισμός των σαθρών τμημάτων της επιφάνειας (φουσκώματα, ξεφλουδίσματα) και στοκάρισμα όπου απαιτείται.
 3. Στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και  ατελειών και  εξομάλυνση των επιφανειών.
 4. Στις επισκευασμένες επιφάνειες θα γίνει εφαρμογή μιας στρώσης primer και χρωματισμός σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι πλήρους ομοιοχρωμίας με την υπόλοιπη επιφάνεια.
 5. Οι επιφάνειες στους τοίχους  θα βαφούν με πλαστικό χρώμα.
 6. Οι πόρτες θα βαφούν με κατάλληλο χρώμα / ριπολίνη.

 

Γενικά

 1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση αφενός μεν για την προμήθεια  των αναγκαίων υλικών και αφετέρου των ειδικών συνθηκών του έργου.
 2. Όλα τα χρώματα που χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης  ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου,  η  απόχρωση των οποίων θα είναι επιλογή της υπηρεσίας.
 3. Στην προσφορά θα  πρέπει να αναφέρονται  τα συγκεκριμένα χρώματα  που θα χρησιμοποιηθούν.
 4. Η  κατ΄αποκοπή  οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση  αλλά και όσων άλλων απαιτούνται έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου.
 5.  

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 04.09.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (07.09.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 424/0391

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

                                                                                       Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ