ΑΔΑ: 66O2469Η3Π-N32

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 11 /08/2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 431/0616.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007043839

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Τζαμιών,  σύμφωνα με την με αρ. 431/0616 εισήγηση του τμήματος Συντηρησης Κατασκευών  ( ημερομηνία υποβολής έως 31.08.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών ασφαλείας (triplex) στο Κολυμβητήριο, ως εξής:

 

  • Ένα (1) τεμ. 65X65cm
  • Ένα (1) τεμ. 110Χ50cm.

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 31/08/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 01/09/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 432/0623. Πληροφορίες κα. Ελ. Μαλανδράκη  210-6834773

 

 

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ