ΑΔΑ: 90ΚΗ469Η3Π-6ΛΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 11 /08/2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 432/0623.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007043839

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Κατασκευή και Τοποθέτηση Παραθύρου Αλουμινίου  σύμφωνα με την με αρ. 432/0623 εισήγηση του τμήματος Συντηρησης Κατασκευών ( ημερομηνία υποβολής έως 31.08.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την κατάθεση οικονομικών προσφορών για Εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης Παραθύρου αλουμινίου υποδοχής του κοινού στο Κολυμβητήριο, ως εξής:

 

  • Ένα (1) τεμ. ανασυρόμενο (τυπου γκιλοτινα) παράθυρο αλουμινίου διαστάσεων 120Χ100 τοποθετημένο σε χώρισμα γυψοσανίδας.

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 31/08/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 01/09/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 432/0623. Πληροφορίες κα. Ελ. Μαλανδράκη  210-6834773

 

 

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ