ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 04 Αυγούστου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  399/0602.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          20PROC007134278

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την  Προμηθεια και Αντικατάσταση σπασμένων κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού (φωτοχείμαροι) του ΟΑΚΑ (εισηγ,0602 ημερομηνία υποβολης εως 31.08.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για τη Προμηθεια και Αντικατάσταση σπασμένων κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού (φωτοχείμαροι) του Περιβάλλοντος χώρου και του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ.

 

  • Προμήθεια και αντικατάσταση 32 κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού 150Χ50cm

Μετά την απομάκρυνση των κατεστραμμένων κρυστάλλων και πριν την τοποθέτηση των νέων, όπου χρειαστεί θα γίνει επισκευή του μεταλλικού σκελετού στήριξης αυτών.

Τα κρύσταλλα θα είναι ματ, ασφαλείας, 10+10+10 με ενδιάμεση μεμβράνη και  σε απόχρωση  όμοια με τα υπάρχοντα.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Η ακριβής  επιμέτρηση αυτών  θα γίνει από τον Ανάδοχο.

     ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι επιφάνειες θα καθαρίζονται σχολαστικά και θα απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά.  Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  2. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  3. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  4. Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 31.08.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (01.09.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης  399/0602.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

      

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ