ΑΔΑ: ΨΙΜΩ469Η3Π-ΣΚΤ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 27 ΙουΛίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 383 /0389.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          20PROC007091437

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                          

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων  στοη Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ  (εισηγ, 0389 ημερομηνία υποβολής έως 07.08.2020)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών Προσφορών για Εργασίες διαμόρφωσης  στο χωρο στάθμευσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ  :

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΑΚΑ  (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡ. 0389)

 

     Αντικείμενο της παρούσης τεχνικής έκθεσης  είναι  η προμήθεια και  εφαρμογή  υλικών διαγράμμισης τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες θέσεις  parking,  καθώς και ειδικών διαγραμμίσεων στο  χώρο στάθμευσης οχημάτων του Κλειστού Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ, για την  απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 

Περιλαμβάνει δε τις παρακάτω εργασίες:

·       Χάραξη  περίπου 100 νέων θέσεων στάθμευσης οχημάτων και διαγράμμιση του περιγράμματος αυτών πλάτους 100mm,  με λευκό ακρυλικό  χρώμα ειδικό για διαγραμμίσεις.

Οι διαστάσεις της κάθε θέσης θα είναι 2,50Χ4,50 m.

·       Διαγράμμιση  6  θέσεων parking ΑμεΑ με την ειδική σήμανση.

·       Επαναδιαγράμμιση 30 περίπου υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης με λευκό ακρυλικό  χρώμα διαγραμμίσεων.

·       Σήμανση  θέσεων για δίκυκλα  και  θέσεων για ποδήλατα  με  κατάλληλη  ευκρινή οριζόντια σήμανση. 

·       Ειδική  γραμμογράφηση  επιφάνειας αποκλεισμού στάθμευσης, αποτελούμενη από τεθλασμένη    διαγράμμιση  (ζιγκ-ζαγκ) κίτρινου χρώματος,  συνολικής επιφάνειας περίπου  20 m2.

·       Ειδική διαγράμμιση  κίτρινου χρώματος σε επιφάνεια περίπου 20 m2,  για δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης που θα προσδιορίζεται με παράλληλες λοξές λωρίδες πλαισιωμένες με συνεχή γραμμή/πλαίσιο.

·       Κατά μήκος διαγράμμιση του  οδοστρώματος  με λευκού χρώματος  βέλη  κατεύθυνσης  πορείας   εισόδου / εξόδου  προς και από το parking.

Πριν από τη διαγράμμιση του οδοστρώματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός  αυτού  ώστε η προς διαγράμμιση επιφάνεια να είναι απόλυτα καθαρή από ξένα και χαλαρά υλικά.

Τα χρώματα διαγράμμισης που θα χρησιμοποιηθούν θα αναφέρονται ρητά στην προσφορά, θα είναι αρίστης ποιότητας και θα συνοδεύονται  από πιστοποιητικά ποιότητας παραγωγής  και  ελέγχου καταλληλότητας.  Επισημαίνεται  ότι  είναι ευθύνη του Αναδόχου να  εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες εργοστασιακές  προδιαγραφές χρήσης των υλικών αυτών.

 

      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.    Για την ταχεία και ασφαλή ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και τον περιορισμό της όχλησης, θα απαιτηθεί η εκτέλεση αυτών να γίνει  εκτός ωρών λειτουργίας  της  εγκατάστασης (Κυριακή) και κατόπιν συνεννόησης  με τις Υπηρεσίες του ΟΑΚΑ, ώστε να εκδοθούν οι  απαιτούμενες άδειες εισόδου.

2.    Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.

3.     Η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή της  και στην συνέχεια η άρση τους,  είναι υποχρέωση του Αναδόχου.

4.    Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.

5.    Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

“Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.

Έλαβε  πλήρη  γνώση των συνθηκών εκτέλεσης  των εργασιών και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση  του έργου”.

6.    Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.

Η  κατ΄ αποκοπή  οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση  αλλά και όσων άλλων απαιτούνται έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση αυτών.

 

  Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 07.08.2020 ώρα 14:30:00. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (10.08.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης  383 /0389.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

           

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ