ΑΔΑ: Ψ6Τ5469Η3Π-ΜΦΨ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 24 Ιουλίου2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 382/16725.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007083691

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  Ευθυγράμμιση δικτύου αναρρόφησης Αντλιών γέφυρας Ε  του κλειστού Κολυμβητήριου σύμφωνα με την με αρ. 382/16725 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων ( ημερομηνία υποβολης εως 04.08.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  καταθεση οικονομικών προσφορών για την Ευθυγράμμιση δικτύου αναρρόφησης Αντλιών γέφυρας Ε  του κλειστού Κολυμβητήριου του ΟΑΚΑ .

 

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

  • ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΛΕΚΤΕΡ 8’’.
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΟΛΕΚΤΕΡ 8’’.
  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑΣ DN
  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΩΝ DN
  • ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.
  • ΜΟΝΩΣΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΠΑΧΟΥΣ 19mm

 

Πληροφορίες για το έργο: κ. Γ. Αμπατζής 6977577577.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 04/08/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 05/08/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:30. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται  ο τίτλος του έργου και ο αριθμός εισήγησης 382/16725.

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ