ΑΔΑ: Ψ6Τ5469Η3Π-ΜΦΨ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 24 Ιουλίου2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 381/0101.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007081914

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  Συντήρηση Μηχανημάτων τύπου split σύμφωνα με την με αρ. 381/0101 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων ( ημερομηνία υποβολης εως 04.08.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Συντήρηση:

 

Εκατό (100) Μηχανημάτων Κλιματισμού τύπου split του ΟΑΚΑ .

 

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

Συντήρηση μηχανημάτων τύπου split, ψεκασμός στοιχείων και φίλτρων με απολυμαντικό υγρό: everbrite ή dalco 100.

 

Βασικές εργασίες συντήρησης:

 • Γενικός λειτουργικός έλεγχος των μηχανημάτων
 • Καθαρισμός των φίλτρων αέρα
 • Χημικός καθαρισμός στοιχείων
 • Απολύμανση με πιστοποιημένο χημικό υγρό .
 • Έλεγχος και καθαρισμός ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων
 • Έλεγχος διαρροών ψυκτικού κυκλώματος
 • Μέτρηση θερμοκρασιών αέρα εισόδου και εξόδου εσωτερικών μηχανημάτων
 • Καθαρισμός αποχετεύσεων λεκανών συμπυκνωμάτων
 • Έλεγχος πίεσης λειτουργιάς συμπιεστή (split units)
 • Ακουστικός έλεγχος για τυχόν θορύβους

 

Απαιτήσεις- Προδιαγραφές

 • Να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας iso 9001, iso 14001, iso 18001 με αντικείμενο την συντήρηση συστημάτων κλιματισμού
 • Να διαθέτουν πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων ψυκτικών αερίων σύμφωνα με τον κανονισμό 2067/2015
 • Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπο την επίβλεψη εργοδηγού ψυκτικού με τουλάχιστον δεκαπενταετή εμπειρία. απαιτείται κατάθεση αδειών και τεκμηρίωση εμπειρίας .

 

Πληροφορίες για το έργο: κ. Γ. Κακουλάκης 6934795806.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 04/08/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 05/08/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:30. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται  ο τίτλος του έργου και ο αριθμός εισήγησης 381/0101.

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ