ΑΔΑ: ΨΠΔΤ469Η3Π-2ΩΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 21 Ιουλίου2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 353/0601.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007058272

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για εργασίες αποκατάστασης τμημάτων Επιχρισμάτων και Οπλισμού στην εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ  σύμφωνα με την με αρ. 353/0601 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών Δ.Ε. ( ημερομηνία υποβολης εως 30.07.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης τμημάτων Επιχρισμάτων και Οπλισμού στο σκεπαστό Parking AMEA  και στον περιμετρικό διάδρομο του Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ,

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

 

Εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση τμημάτων  οροφής στα parking ΑΜΕΑ και τον εξωτερικό περιμετρικό διάδρομο του κλειστού  Κολυμβητηρίου.

 

            Προκειμένου να επισκευαστούν οι παραπάνω  φθορές  επιβάλλεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες περιγραφικά.

  1. Έλεγχος  στην γύρω περιοχή του ορατού προβλήματος για τυχόν χαλαρά  τμήματα επιχρισμάτων  και  καθαίρεση   αυτών.
  2. Αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων  πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.
  3. Επιμελής καθαρισμός του οπλισμού με συρματόβουρτσα.
  4. Πλύσιμο της προς επισκευή επιφάνειας για απομάκρυνση χαλαρών υλικών, σκόνης, κτλ.
  5. Εφαρμογή  ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολό ή πινέλο.
  6. Επικάλυψη του οπλισμού με προστατευτικό αντιδιαβρωτικό κονίαμα.
  7. Επικάλυψη της διαβρωμένης επιφάνειας του σκυροδέματος με κατάλληλο αναστολέα διάβρωσης.
  8. Πλήρωση με επισκευαστικό κονίαμα σε όσες στρώσεις απαιτηθεί ώστε η τελική επιφάνεια να είναι ενιαία με εκείνη του υφιστάμενου επιχρίσματος.
  9. Θα ακολουθήσει ακρυλική βαφή στην περιοχή, αρχικά με αστάρι και στη συνέχεια με ακρυλικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών, η απόχρωση του οποίου θα είναι ίδια με την υπάρχουσα.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας  βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας    σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.

Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή  (η  προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων), καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 30/07/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 31/07/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 353/0601.

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ