ΑΔΑ: ΩΓΩΗ469Η3Π-Ε9Χ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 21 Ιουλίου2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 352/15792.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007058085

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Αγορά αδειών office 365, την Ετήσια φιλοξενία και την Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση,  σύμφωνα με την με αρ. 352/15792 εισήγηση του τμήματος Μηχανογράφησης. ( ημερομηνία υποβολής εως 24.08.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την Αγορά αδειών office 365, την Ετήσια φιλοξενία και την Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση,   σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Απαιτήσεις:

 

  • Microsoft Office 365 Business OLP NL, (37 άδειες)
  • Microsoft Office 365 Business Prem OLP NL QLF (+1 ετος email), (35 άδειες)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  1. Ετήσια συνδρομή για το office 365 ( ο αριθμός των αδειών μπορεί να διαφοροποιηθεί)
  2. Ετήσια συνδρομή για τη φιλοξενία της υπηρεσιακής μας αλληλογραφίας στους server της Microsoft και
  3. Τεχνική υποστήριξη (εγκατάσταση προγραμμάτων/παραμετροποίηση).

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 24/08/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 25/08/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 352/15792.

Πληροφορίες : Καπώνη 210 6834431,  Γκαραβέλος 210 6834764

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ