ΑΔΑ: ΩΤΔΙ469Η3Π-ΦΒ1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 17 Ιουλίου2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 355/15899.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007043839

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για Προμήθεια Χαλαζιακής Αμμου για την εγκατάσταση του Προπονητηρίου του ΟΑΚΑ  σύμφωνα με την με αρ. 355/15899 εισήγηση του τμήματος Αθλητικών Χώρων ( ημερομηνία υποβολης εως 27.07.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την Προμήθεια Χαλαζιακής αμμου για συπλήρωση των σκαμάτων των βοηθητικών γηπέδων Κ1 και Κ2, ως εξής:

 

  • 54 τόνοι (σε σάκους bigbag, 40bb) Χαλαζιακής Αμμου 0,3-1,0mm.
  • Εκμίσθωσθη Φορτηγού με παπαγαλάκι εκφόρτωσης και εργάτη χειρισμού.

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 27/07/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 28/07/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 355/15899. Πληροφορίες κος Γ. Δαρζέντας 210-6868444

 

 

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ