ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 15 Ιουλίου2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 157/16699.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007033174

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για εργασίες αποκατάστασης τμημάτων της Μόνωσης στην εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ  σύμφωνα με την με αρ. 157/16699 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών Δ.Ε. ( ημερομηνία υποβολης εως 27.07.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης τμημάτων της Μόνωσης στην εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ,

Σε συνολική επιφάνεια 500τμ. περίπου

 

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

Τεχνική περιγραφή για την εισήγηση αρ. 16699

 

Το έργο αφορά την επιδιόρθωση της μόνωσης της οροφής του Κλειστού Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ και συγκεκριμένα θα γίνει τοπική  αποκατάσταση της στεγανωτικής μεμβράνης  με  ελαστομερή    μεμβράνη  σε επιφάνεια περίπου 500m2  και στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.

Στην οροφή παρατηρείται τοπική αποκόλληση και σχίσιμο της υφιστάμενης μονωτικής μεμβράνης περιμετρικά της ταράτσας, στις υδρορρές, στις ράβδους του χωροδικτυώματος  και στα σημεία στήριξης των κλιματιστικών,  με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα  εισροής  υδάτων εντός της εγκατάστασης.

Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των τμημάτων αυτών της μεμβράνης με νέα μεμβράνη η οποία θα “συνεργαζεται” και θα μπορεί να συγκολλείται  με την υφιστάμενη.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

 1. Αποξήλωση της παλαιάς μόνωσης.

Απομάκρυνση από  την προς αποκατάσταση επιφάνεια του υφιστάμενου διαστρωμένου χαλικιού με ιδιαίτερη  προσοχή, καθάρισμα αυτού από ξένα σώματα, ρύπους και σκόνες. και εναπόθεσή του προσωρινά για να  επαναχρησιμοποιηθεί.

Τοπική αποξήλωση της υφιστάμενης στεγνωτικής μεμβράνης  στα τμήματα αυτής που παρουσιάζονται οι φθορές  και  σε  συνολική  επιφάνεια περίπου 500 m2.

Πλήρης  απόξεση και αφαίρεση της στρώσης του  συγκολλητικού υλικού.

Μεταφορά των υλικών αποξήλωσης εκτός της εγκατάστασης.

Καλός καθαρισμός και σκούπισμα της προς στεγάνωση επιφάνειας.

 1. Καθαρισμός  των υδρορροών.

Θα γίνει επιμελής καθαρισμός στις υδρορροές και στις κάθετες σωληνώσεις  αποχέτευσης  των  όμβριων υδάτων πριν την τοποθέτηση της μονωτικής μεμβράνης.  Όπου  έχουν  βουλώσει  θα  πρέπει να γίνει απόφραξη, έτσι ώστε η απορροή των υδάτων  να  γίνεται  απρόσκοπτα.

Τοποθέτηση ειδικής σήτας προστασίας  σε όλες τις  υδρορροές για την μελλοντική αποφυγή απόφραξής τους από φερτά υλικά, φύλλα, κλπ.

 1. Επεξεργασία και διαμόρφωση των επιφανειών – Επάλειψη ασφαλτικού υλικού (αστάρωμα)

Όπου κρίνεται απαραίτητο θα γίνει επισκευή με έτοιμο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα Sika MonoTop της Sika ή ισοδύναμου, προς δημιουργία σταθερού και γερού υποστρώματος.

Το υπόστρωμα  θα πρέπει να είναι καθαρό, υγιές, στεγνό και ελεύθερο από τυχόν χαλαρά σημεία.

Θα ακολουθήσει επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα πολυμερούς ασφάλτου Igolatex της Sika ή ισοδύναμου σε δύο στρώσεις κατ΄ ελάχιστο, η µία σταυρωτά προς την άλλη, με τελική  ποσότητα  περίπου 1 Kg/m2, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού  όπως αναλυτικά αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια  (συνθήκες εφαρμογής, αραίωση, κατανάλωση).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή του ασταριού στην συμβολή των οριζόντιων επιφανειών με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, βάσεις κλιματιστικών, κτλ).

 1. Τοποθέτηση και επικόλληση στεγανωτικής  μεμβράνης

Για τη μόνωση της επιφανείας θα  γίνει   επίστρωση  στεγανωτικής μεμβράνης ελαστομερούς  βάσεως υψηλών προδιαγραφών, πάχους τουλάχιστον 4mm  και επικόλληση αυτής  με φλόγιστρο  σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι λωρίδες της μεμβράνης  θα  αλληλεπικαλύπτονται με την υφιστάμενη κατά 15 cm τουλάχιστον  και τα άκρα τους θα θερμοκολλώνται ώστε να επιτευχθεί πλήρης συγκόλληση των επιφανειών. Η θερμοκρασία συγκόλλησης θα είναι τέτοια ώστε στο άκρο της αλληλοεπικάλυψης της μεμβράνης να εμφανίζεται συντηγμένο υλικό.

Στις κατακόρυφες επιφάνειες η  μεμβράνη θα ανέρχεται σε ύψος 20 cm τουλάχιστον, πλήρως επικολλημένη  (τοπικό ζέσταμα  με φλόγιστρο και πίεση με σπάτουλα)  αφού προηγουμένως  η επιφάνεια θα έχει ασταρωθεί µε ασφαλτικό υλικό. Θα στερεωθεί δε μηχανικά µε λάµα  γαλβανισμένης λαμαρίνας και κατάλληλες βίδες και βύσματα.  Η λάµα θα σφραγιστεί µε ελαστοµερή µαστίχη πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού, αφού προηγουμένως η επιφάνειά της έχει ασταρωθεί µε κατάλληλο υλικό (primer).

Tα στόμια των υδρορροών θα στεγανωθούν με την τοποθέτηση μεταλλικών ή πλαστικών σωλήνων (πουκάμισα) στη θέση του στομίου και θα ακολουθήσει επικόλληση τεμαχίων ασφαλτικής μεμβράνης.

Για την δημιουργία διόδων εξαερισμού θα πρέπει να τοποθετηθούν  ειδικά πλαστικοί εξαεριστήρες  οι οποίοι  θα έχουν την απαραίτητη μηχανική αντοχή, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία.

 1. Τοποθέτηση προστατευτικού γεωϋφάσματος / επανατοποθέτηση χαλικιού

Πριν από την επανατοποθέτηση του χαλικιού  η στεγανωτική μεμβράνη θα προστατευτεί με τοποθέτηση προστατευτικού γεωϋφάσματος από μη υφαντές ίνες πολυεστέρα ελάχιστου βάρους 270 gr/m2 ανθεκτικού σε διατρήσεις.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 1. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου

    β)  Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα ”

 1. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των  2 ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία που θα παραδοθεί  το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των 2 ετών, εμφανιστούν περιβλήματα με εισροή υδάτων εντός της εγκατάστασης που θα οφείλονται σε κατασκευαστικές ατέλειες  ή σφάλματα τοποθέτησης, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από το ΟΑΚΑ.
 2. Στον φάκελο  της  προσφοράς  απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται   τα συγκεκριμένα υλικά και θα  υπάρχουν  δείγματα από τις μεμβράνες που θα χρησιμοποιηθούν η δε παράλειψη αυτών  θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το  έργο.
 3. Όλα τα υλικά θα πρέπει να  συνοδεύονται από τα επίσημα  πιστοποιητικά ως προς την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους και  με τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών αυτών.
 4. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας    σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
 6. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 7. Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή  (η  προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων,  η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης,  η τοποθέτηση των απαραίτητων περιμετρικών στηριγμάτων και εξαερισμών κτλ), καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 27/07/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 28/07/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 157/16699.

 

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ