ΑΔΑ: 6Δ1Θ469Η3Π-ΔΔΡ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 13 Ιουλίου2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 316/16136.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 PROC00701244620PROC006987950

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμηθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αντικατάσταση καλωδίου που εκλάπη στον Περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ,  σύμφωνα με την με αρ. 316/16136 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων ( ημερομηνία υποβολης εως 23.07.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την Αντικατάσταση κλαπέντος καλωδίου από το Περιβάλλοντα χωρο του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές:

 

  • 100 μετρα Καλώδιο ΝΥΥ JIVVR5X35mm2, μαυρο 0,6/1kv σε στροφείο.

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 23/07/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 24/07/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 316/16136. Πληροφορίες για το τεχνικό μέρος στο τηλ. 2106834762 κος Θ. Κυρούσης

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ