ΑΔΑ: 6ΥΦ6469Η3Π-ΩΡΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 08 Ιουλίου2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 303/0356.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC006987950

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για εργασίες αποκατάστασης πλακιδίων και επισκευής αρμών στην εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ  σύμφωνα με την με αρ. 303/0356 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών Δ.Ε. ( ημερομηνία υποβολης εως 20.07.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης πλακιδίων και επισκευής αρμών στην εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

Τεχνικές προδιαγραφές για την εισήγηση 0356

Αποκατάσταση των πλακιδίων  στο  Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ

 

            Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην αποκατάσταση των πλακιδίων εσωτερικά και εξωτερικά  στις  πισίνες  του Κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

  1. Αντικατάσταση των πλακιδίων που έχουν αποκολληθεί  στον  πυθμένα της πισίνας Ρ5, σε  επιφάνεια  το μέγεθος της οποίας  θα προσδιοριστεί αφού αδειάσει η πισίνα  από το νερό, πριν από την έναρξη των εργασιών.
  2. Αντικατάσταση  πλακιδίων που βρίσκονται εξωτερικά από τις πισίνες σε συνολική επιφάνεια  περίπου 10 τ.μ.

Οι εργασίες αυτές θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω στάδια:

  • Προσεκτική απομάκρυνση των αποκολλημένων πλακιδίων, καλός καθαρισμός του υποστρώματος από τα  υπολείμματα  κόλλας  και από  τα  σαθρά υλικά.
  • Έλεγχος και επισκευή  της στεγνωτικής επίστρωσης στην προς αποκατάσταση επιφάνεια.
  • Επικόλληση των πλακιδίων με κατάλληλη κόλλα για πισίνες (τύπου Sika Ceram – 243  ή παρεμφερές υλικό) και τέλος θα  γίνει  αρμολόγηση των πλακιδίων με κατάλληλο αρμόστοκο  (τύπου Sika Ceram Epoxy Grout ή άλλου παρεμφερούς υλικού).

 

Γενικά:

Επισημαίνεται  ότι  είναι ευθύνη του Αναδόχου να  εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές χρήσης των υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες αποκατάστασης,  το  δε προσωπικό του θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για την εφαρμογή και χρήση των επισκευαστικών υλικών που  θα χρησιμοποιηθούν.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.

Στην  προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο.

Η τιμή της προσφοράς για την αποκατάσταση των πλακιδίων  θα είναι ανά τετραγωνικό μέτρο  και  θα περιλαμβάνει  όλα τα αναλώσιμα  υλικά και μικροϋλικά,  καθώς επίσης όλες τις  εργασίες   που απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τετραγωνικό μέτρο περαιωμένης επιφάνειας, η οποία εκτελέστηκε κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή μονάδας επί το αποτέλεσμα της επιμέτρησης.

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 20/07/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 21/07/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 303/0356.

 

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ