ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 09 Ιουνίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  236/0369.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Εργασίες Συντήρησης στο φυλάκιο Κεντρικής Πύλης του ΟΑΚΑ (εισηγ,0369 ημερομηνία υποβολής εως 19.06.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για Εργασίες Συντήρησης στο φυλάκιο Κεντρικής Πύλης του ΟΑΚΑ σύμφωνα με το παρακατω πρόγραμμα Εργασιών:

  1. Στεγανοποίηση των περιμετρικών κασωμάτων των παραθύρων  εσωτερικά  και εξωτερικά, με ελαστικό σφραγιστικό πολυουρεθάνης  τύπου  Sikaflex PRO-3 ή άλλου παρεμφερούς υλικού, αφού πρώτα καθαριστεί  καλά ο αρμός από το παλιό υλικό.
  2. Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά  όλων των επιφανειών με πιστοποιημένο ελαστομερές  ακρυλικό στεγανωτικό χρώμα υψηλής αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υγρασία και την μούχλα.

Πριν από τον ελαιοχρωματισμό θα πρέπει να γίνει καλός καθαρισμός από μύκητες, απομάκρυνση του αποσαθρωμένου  υλικού, στοκάρισμα των ατελειών, τρίψιμο, καθάρισμα  και  αστάρωμα της επιφάνειας με χρήση του κατάλληλου υλικού.

  1. Επισκευή του σκυροδέματος στα σκαλοπάτια εισόδου του φυλακίου με επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλής αντοχής και πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα. Θα προηγηθεί απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος, καλός καθαρισμός του οπλισμού και αστάρωμα αυτού με αντιδιαβρωτική προστασία.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

Μετά το πέρας των εργασιών όλοι οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί.

Στην προσφορά θα πρέπει  να  αναγράφονται  τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Η κατ΄αποκοπή  τιμή της προσφοράς, θα περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα  υλικά και μικροϋλικά, καθώς επίσης όλες τις  εργασίες που απαιτούνται  έστω και αν δεν περιγράφονται, αλλά είναι απαραίτητες για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 19.06.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (22.06.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 236/0369

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

  Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ