ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                 Μαρούσι, 8 Απριλίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 143/0259

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                             

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                                                                                           20PROC006543520

                                                                                              

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   απολύμανση των εγκαταστάσεων του  ΟΑΚΑ, σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών  (εισηγ., 0259 έως 30.04.20).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  απολύμανση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, λόγω  της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων που αφορούν λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων  (covid-19 )  .                                              

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις την Τρίτη 28-4-2020 και ώρα 10πμ- 13μμ . Οι ενδιαφερόμενοι επίσης  μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές κλειστές  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ έως και 30/4/2020 και ώρα 14.00μμ  . Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 143/0259.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες  κ.  Β.ΠΕΡΑΚΗ     τηλ.    210- 6868096 210-6868089.

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ