ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 03 Mαρτιου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  35/16687.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          20PROC006370679

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Επισκευές  σε Ξύλινες κατασκευές των Αποδυτηρίων του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ (εισηγ,16687 ημερομηνία υποβολής έως 13.03.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για Επισκευές σε διάφορες Ξύλινες κατασκευές  των αποδυτηρίων του Κολυμβητηρίου και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Προμήθεια και τοποθέτηση τεμαχίων ξύλου μασίφ σουηδικό, καλής ποιότητας διαστάσεων 35Χ90 εκατ.

Τα ξύλα αυτά θα τοποθετηθούν σε παγκάκια  των αποδυτηρίων και θα πρέπει να είναι πλανισμένα, περασμένα με γυαλόχαρτο, ασταρωμένα και  βαμμένα με χρώμα ντουκο  απόχρωσης όμοια με την υπάρχουσα  (κίτρινα).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σοκορα του ξύλου που θα πρέπει να ασταρωθούν επιμελώς ώστε να κλείσουν οι πόροι και να περαστούν με δύο τουλάχιστον στρώσεις χρώματος.

8 τεμάχια
2 Προμήθεια και αντικατάσταση κλειδαριών και ροζέτες σε  θύρες  wc 4 τεμάχια
3 Επισκευή  και  επανατοποθέτηση  θυρών  στα  wc και στις καμπίνες των αποδυτηρίων. 6 τεμάχια
4 Κατασκευή και τοποθέτηση πάνελ όμοιο με τα υπάρχοντα για στήριξη  πόρτας  wc   στον  τοίχο (διάσταση  περίπου 20 Χ180 εκατ.) 1 τεμάχιο
5 Προμήθεια και τοποθέτηση χερούλια θυρών στις καμπίνες των  αποδυτηρίων όμοια με τα υπάρχοντα (χούφτες). 7 ζεύγη
6 Έλεγχος και αποκατάσταση τοπικών βλαβών στις  βάσεις στήριξης των διαχωριστικών  και  των  θυρών στις καμπίνες των αποδυτηρίων.  
7 Προμήθεια  και τοποθέτηση  πόρτας   καμπίνας  αποδυτηρίων με τα εξαρτήματα αυτής, όμοια με την υπάρχουσα κατεστραμμένη. 2 τεμ.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  1. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  2. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  3. Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή τίμημα  για όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

 

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 13.03.2020. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (16.03.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 35/16687.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

      

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ