ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 26 Φεβρουαριου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  51/16689.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            20PROC006349932

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Προμήθεια, Μεταφορα και Τοποθέτηση στο ΟΑΚΑ πλακών μαρμάρου στο Μπάσκετ και στο Κεντρικό Στάδιο (εισηγ,16689 ημερομηνία υποβολης εως 09.03.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση στο ΟΑΚΑ πλακών μαρμάρου, Συμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφες και τις Τεχνικές απαιτήσεις:

Η παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά την τοπική αποκατάσταση  πλακιδίων  και  μαρμάρων δαπέδου σε εσωτερικούς χώρους του ΟΑΚΑ (Κεντρικό Στάδιο και Μπάσκετ) και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

  1. Την  αντικατάσταση  κατεστραμμένων πλακιδίων δαπέδου και τοίχου  με προμήθεια αυτών, σε επιφάνεια   40 m2.
  2. Την  προμήθεια  και την αποκατάσταση  τεμαχίων  μαρμάρου  δαπέδου  επιφάνειας   5 m2 και σοβατεπί  10 τρέχοντα μέτρα.
  3. Αντικατάσταση πλακιδίων. 

Τα πλακίδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ίδια ως προς τις διαστάσεις και όμοια  ως προς την απόχρωση με τα υπάρχοντα,  έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να είναι ενιαία και ομοιόμορφη με την υφιστάμενη.

Για την αντικατάσταση των πλακιδίων θα πρέπει πρώτα να απομακρυνθούν τα φθαρμένα πλακίδια, να  καθαριστεί η επιφάνεια  από τα υπολείμματα της  κόλλας  και να γίνει αποκατάσταση των επιχρισμάτων όπου χρειαστεί.

Στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση των νέων πλακιδίων με το κατάλληλο υλικό συγκόλλησης και  θα  εφαρμοστεί  στους αρμούς  ανάλογο  κονίαμα αρμολόγησης.

Η τελική επιφάνεια θα πρέπει είναι επίπεδη, ομαλή και χωρίς κενά (κούφια). Επιφάνειες με ελαττώματα θα αποξηλώνονται και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του Αναδόχου.

  1. Αποκατάσταση  τεμαχίων  μαρμάρου.

Αποξήλωση των σπασμένων τεμαχίων μαρμάρου  στα σημεία που θα υποδειχθούν.

Καθαρισμός της επιφάνειας και τοποθέτηση  νέων   τεμαχίων μαρμάρου, κατάλληλων διαστάσεων και όμοιων με τα υπάρχοντα,  έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να είναι ενιαία και ομοιόμορφη με την υφιστάμενη.

Τοποθέτηση σοβατεπί μαρμάρου στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, αφού πρώτα γίνει καθάρισμα  από  τα υλικά συγκόλλησης και κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών. 

 

      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι επιφάνειες θα καθαρίζονται σχολαστικά και θα απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά.  Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  2. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  3. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  4. Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή  (πλακάκια, μάρμαρα,  κονιάματα, κόλλες, στόκοι κτλ), καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Η προσφερόμενη τιμή και η αποζημίωση του Αναδόχου για τις επιμέρους εργασίες θα είναι για μεν  την  αποκατάσταση  των πλακιδίων  ανά τετραγωνικό  μέτρο  και   για  την αποκατάσταση των μαρμάρων  κατ΄αποκοπή.

 

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 09.03.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (10.03.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 51/16689.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

      

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ